Flere nasjonale utredninger og rapporter viser til endrede behov og krav som fremmer behov for miljøterapeutiske kompetanse i skolen. I tilpasset opplæring er kompetanse på barns utvikling i en helhetlig kontekst sentral. Det betyr særlig kompetanse på å forstå utviklingsmessige, sosialøkologiske og psykososiale utfordringer.

 

Barneombudets fagrapport «Uten mål og mening?» viser til at mange av elevene som mottar spesialundervisning, ikke får et forsvarlig utbytte av opplæringen og at de har et dårlige psykososialt skolemiljø enn andre elever, og at de verken blir hørt eller får medvirkning i opplæringen. FO Nordland viser til Barnekonvensjonen og FNs konvensjon som understreker elevers rett til et forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole.

 

NOU 2015:2 belyser behov for kompetanse knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø samt hvordan skolen skal forebygge og håndtere mobbing. Et godt psykososialt læringsmiljø er uten tvil viktig for at elever skal kunne få utnytte sitt potensiale, både sosialt og faglig.

Miljøterapeutisk kompetanse sikrer på individnivå målrettet arbeid gjennom individuell opplæringsplan samt et tett samarbeid og medvirkning fra eleven, læreren og foresatte. Dette sikres ved å ha et sterkt fokus på kartlegging, tilrettelegging og utviklingsstøttene tiltak.

 

Profesjonene FO Nordland representerer innehar en miljøterapeutisk kompetanse utdanningssystemet etterspør. Profesjonene har en særskilt kompetanse på arbeid med psykososialt skolemiljø, brukermedvirkning og tilrettelegging for elever med funksjonsutfordringer av fysisk, psykisk eller sosial karakter.  Kompetansen må sees på som et viktig supplement til pedagogisk kompetanse som bør være en naturlig samarbeidspartner mellom skole og instanser slik som barnevern og helsestasjon.

 

I forslag til ny barnevernslov (NOU 2016:16) foreslås barneverntjenesten sitt ansvar om forbyggende tiltak overfor alle barn i kommunen tatt ut. Slik det er fremstilt i forslaget er FO Nordland positiv til dette. Kommunene plikter å lage plan om arbeid rettet mot ALLE barn. Videre plikter kommunene å samordne tjenestetilbud rettet mot barn. Kommunene vil også være forpliktet til å samordne det kommunale tjenestetilbudet rettet mot bestemte barn når dette er nødvendig. FO Nordland mener at dette er en positiv dreining, men det fordrer at kommunene bygger opp tiltak som kan ivareta disse utfordringene. Endringen vil også sikre en dreining mot å tenke «barnevern» i en større sammenheng. Herunder er skolen en viktig arena i dette arbeidet, FO Nordland mener ikke endringene ikke kan ivaretas uten at miljøterapeuten er bidragsyter i elevens skolehverdag.

 

Barneombudets fagrapport tydeliggjør viktigheten av miljøterapeutisk kompetanse i skolen. Den viser til at skoler har for lav oppmerksomhet på elever med funksjonsnedsettelser og lærevansker i arbeidet med det psykososiale miljøet. Videre pekes det på viktigheten av inkludering av elever med lærevansker og funksjonsnedsettelser. Mangel på miljøterapeutisk kompetanse i skolen gir mindre fokusering på hver enkelt elevs behov for tilrettelegging i skolehverdagen sammen med en for dårlig standard på planlegging, gjennomføring og evaluering av den tilpassede opplæringen.

 

Behovet i dagens og fremtidens skolehverdag påpeker behov for særskilt kompetanse på det å forstå utviklingsmessige, sosialøkologiske og psykososiale utfordringer. Dette er viktige komponenter i det forebyggende arbeidet skolene bør fokusere på. FO Nordland viser til særskilt kompetanse hos vernepleierne, sosionomene og barnevernspedagogene. Disse profesjonene må inn i skolehverdagen til eleven.

 

Representantskapet Fellesorganisasjonen (FO) Nordland, mars 2017.

Redaksjonskomiteen v/ Christian Wiik, Marte Sofie Aune, Lasse Olsen, Eva Asperheim og Wivian Pettersen.