FO er et fag- og profesjonsforbund som organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO Nordland mener at denne fraværsregelen ikke tar hensyn til de reelle faktorene som regulerer nærvær og fravær i videregående skole.

Denne regelen får uheldig utfall for dem som allerede har utfordringer med å fullføre et ordinært løp i videregående skole. På landsbasis er frafallet i videregående høyt, og frafallsprosenten i Nordland fylke er i tillegg høyere enn landsgjennomsnittet. For de som allerede står i fare for å falle ut av skolen, vil ikke denne regelen være hensiktsmessig eller motiverende. I praksis vil regelen slå ut feil, da det i enkelte fag er minimalt antall fraværstimer som skal til for å miste karakter. Ved å ikke gi elever karakter i enkelte fag, vil det kunne utgjøre en risiko for mer frafall, og at flere ikke fullfører videregående opplæring.

FO Nordland stiller spørsmålstegn ved at noe fravær er godkjent, mens annet fravær ikke er det. At fravær blir vurdert ulikt, mener FO Nordland er uheldig forskjellsbehandling av elevene. Høyt frafall i skolen skaper også samfunnsmessige forskjeller, både sosialt og økonomisk. Vi mener at dersom målet er å øke nærværet i timene, og å få ned frafallet i videregående skole, er det andre tiltak som må settes i gang.

FO Nordland krever at politikerne tar ansvar for å øke nærværet, heller enn å straffe elevene for deres fravær. Alle videregående skoler må ha ansatte med tverrfaglig kompetanse som jobber direkte med nærværstiltak. Tiltakene bør minimum inkludere oppfølging av elever som har flyttet hjemmefra, samt elever med sosiale, helsemessige og faglige utfordringer. Vi mener også at det må sees på muligheten for å få et mer variert utdanningsløp, hvor skolehverdagen i større grad er individuelt tilpasset.

FO Nordland sier nei til fraværsregelen i sin nåværende form. Vi sier ja til nærværstiltak, og vi sier ja takk til en videregående skole, for alle!

 

Representantskapet FO Nordland 2016