FO skal bidra til at fremtidens barnevernpedaoger, sosionomer og  vernepleiere er dyktige og trygge i sitt arbeidet. Kvaliteten i studiene skal tilsvare kompetansebehovet i yrkesfeltet vår. Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) fremhever at store endringer i samfunnet fører til behov for endring i utdanningene, dette innebærer at det er behov for å sikre at alle studenter har relevante praksisstudier gjennom utdanningen. Praksis sin betydning som læringsarena vektlegges og at studentene deltar i tverrprofesjonell samarbeidslæring.

For å nå det målet ønsker vi forpliktende samarbeidsavtaler som regulerer tilrettelegging og gjennomføring av praksisstudier, herunder en tydeliggjøring av de enkelte aktørers funksjoner og ansvarsområde. FO ønsker praksisted som legger til rette for et godt læringsmiljø slik at studentene oppnår det definerte læringsutbytte, og som har kunnskap om utdanningens innhold og pedagogiske opplegg. Videre ønsker FO praksissted som tilrettelegger for relevante læringssituasjoner og veileder studentene og integrere teori og praksis samt ha et nært samarbeid med utdannngstedet gjennom hele praksisperioden.

Til deg som skal ta imot en student i praksis: Husk at praksis er den viktigste arenaen utdanningene har for å vurdere studentenes egnethet til å jobbe med sosialt arbeid. Vi oppfordrer deg til å ta ansvaret ditt seriøst og bidra aktivt til å sikre god kompetanse og egnethet blant fremtidens sosialarbeidere, til fordel for studenten selv, fremtidige kollegaer og våre brukergrupper. 

 

                Årsmøtet FO Nordland 15.03.18