STIFTELSESÅRSMØTE SAK 5.11.2 /2020
Kvinnepolitisk utvalg – mandat

Forslagsstiller: Interimstyret
Forslag vedtak: Årsmøte vedtar mandat for Kvinnepolitisk utvalg

Jamfør vedtekter § 11.6.3 Rådgivende utvalg

Utvalget har et særlig ansvar for å være pådriver innen sitt område.  Rådgivende utvalg har anledning til å legge frem saker for arbeidsutvalg, avdelingsstyret eller representantskap for vedtak som da blir styrende for aktiviteten. Samme organer kan oversende saker til utvalget og be om at det blir fulgt opp. Utvalget må da ta stilling til dette og fatte vedtak i saken.

Det velges inntil åtte medlemmer på årsmøte. To studentmedlemmer kan tiltre utvalget. Leder velges på årsmøte. 

Leder av utvalget er medlem av representantskapet. Utvalg skal fortrinnsvis sammensettes slik at alle profesjoner er representert og med medlemmer fra hele fylket.  Utvalget konstituerer seg selv og velger nestleder og sekretær. Ved behov kan utvalget suppleres. Valgkomiteen kan kontaktes dersom det er nødvendig. 

Alle rådgivende utvalg innkalles til felles oppstartmøte etter årsmøte, etterfulgt av første utvalgsmøte. Det tilstrebes at alle medlemmer møter fysisk til første utvalgsmøte. Møteplan vedtas på første møte. Det avtales møter ca. en gang i måneden. Representanter fra distriktet kan delta på utvalgets møter via videomøte. 

Utvalgsmedlemmer må påregne arbeid med enkelte arbeidsoppgaver mellom møtene, ofte i samarbeid med andre fra utvalget eller andre utvalg. 

Utvalget må sette seg inn i FO sin politikk på det kvinnepolitiske området og arbeide i tråd med landsmøteperiodens prinsipprogram, vedtekter og handlingsplaner sentralt og lokalt.

Aktiviteter

  • Være aktiv deltager i samarbeid med andre fagforeninger og kvinneorganisasjoner i forhold til arrangering av temamøter, konferanser og aksjoner
  • Delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8.mars og Kvinnefestivalen i Bergen
  • Delta i planlegging og gjennomføring av Likelønnsaksjonen
  • Delta i planlegging og gjennomføring av aktivitet i forbindelse med «Den internasjonale dagen mot vold mot kvinner» 25. november
  • Årlig arrangere minst ett medlemsmøte på kveldstid, gjerne i samarbeid med andre utvalg
  • Delta på Kvinner på tvers konferansen
  • Behandle og gi innspill på tilsendte saker fra landsstyrerrepresentanten

Leder har ansvar for at møteoversikt og referat fra møtene sendes avdelingskontoret. Leder har også ansvar for å holde seg oppdatert på avdelingens arbeid, gjennom møtereferat og deltagelse på representantskapsmøter i avdelingen.

Beretning fra utvalgets arbeid i årsmøteperioden legges frem for årsmøte.