Faktaark utarbeidet av FO og Norsk Sykepleierforbund om vernepleier og sykepleier – samarbeid og kompetanse.

Sykepleiere og vernepleiere er autorisert helsepersonell med helsefaglig kompetanse, hjemlet i helsepersonelloven, og må forholde seg til bestemmelsene i aktuelt regelverk som angår tjenesteutøvelsen. Sykepleiere og vernepleiere kan ikke erstatte hverandre, men er komplementære og kan sammen utgjøre et godt tverrfaglig team. Sykepleiere har en helsefaglig kompetanse, mens vernepleier har en helse- og sosialfaglig kompetanse. Begge utdanningene er en treårig bachelorgrad og består av både teori- og praksisstudier. Faktaarket avgrenser læringsutbyttebeskrivelsen for vernepleiere til kompetanseområdet helsefremming og helsehjelp. Vernepleiere har også læringsutbyttebeskrivelser for fagområder som supplerer helsefaglig kompetanse.
 
Vi håper faktaarket gir informasjon og beslutningsstøtte til ledere og tillitsvalgte når ulike situasjoner krever vurdering av helsefaglig kompetanse.

Faktaarket er utarbeidet for å gi god informasjon og beslutnings­støtte til ledere og tillitsvalgte i ulike situasjoner som aktualiserer behov for å vurdere helsefaglig kompetanse i tjenestene.
Det kan være i forbindelse med rekruttering og drøftinger om krav til stillinger, ved omgjøringer, utlysninger og nye opprettelser mv. 

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og kommentarer til bruk og nytte av faktaarket, og eventuelle innspill til endringer.

Sendes til: Maria Strømman Berteig, e-post: maria@fo.no

Les hele faktaarket her.  (PDF, 161KB)