To barn ved et tre. Foto

FO er glad for at regjeringen har bestemt en gradvis gjenåpning av barnehager og skoler. Vi har full forståelse for at dette kan være krevende og at det trengs en fleksibilitet i lovverket for å få dette til.

I løpet av perioden barnehager og skoler har vært stengt, har vi uttrykt stor bekymring for barn med særskilte opplærings og/eller omsorgsbehov. Det gjelder for eksempel barn med tiltak fra barnevernet, barn som barnevernet, barnehage og skole er bekymret for, og barn med ulike funksjonsnedsettelser.

Stengte skoler og barnehager går hardest ut over barn som har ekstra behov for den tryggheten som gode barnehageansatte og dyktige lærere gir.

Samtidig er forslaget til forskriftendringen som regjeringen har lagt på bordet for vagt og for uforpliktede overfor barnehage- og skoleiere på en rekke viktige punkter.
 

Sårbare grupper sikres ikke

Kunnskapsdepartementet slår fast at individuelle rettigheter til opplæring og tilrettelegging av opplæringen skal gjennomføres «så langt det er mulig og forsvarlig» i skolen. En lignende vag presisering er brukt om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring i barnehagen. Dette åpner for ulik praksis både hos skoler og barnehager.

FO er bekymret for at barn som i utgangspunktet får et for dårlig tilbud og får redusert tilbudet ytterligere. Forbundet etterlyser konkrete tiltak som sikrer at rettighetene ivaretas.

Kommunene må samarbeide og dele erfaringer om hvordan opplæring kan sikres. Det må tilrettelegges for nasjonal sikring av opplæring og veiledning overfor den enkelte lærer i regi av Udir og fylkesmannsembetene. Dersom tilbudet ikke kan sikres må det lages skikkelig begrunnelser på hvorfor tilbudet mangler og gjøres formelle vedtak med klageadgang.
 

For lite om skolemiljø og ressursbruk

Skoleeier er forpliktet til å organisere tilbudet ut i fra antall «lærere» som er tilgjengelig. Slik er dagens forskriftsforslag. Formuleringen bør endres fra "lærere" til «ansatte», mener FO.

Skolene må ha en bevissthet om hvordan skolens støttefunksjoner kan tas i bruk. Opplegget rundt den enkelte elev, må handle om mer enn bare skolefag.

Det er utfordringer knyttet til å sikre at hjemmet er et godt nok sted for vekst og læring i tråd med Opplæringsloven.

Lærere mangler kompetanse i å vurdere hjemmesituasjonen til barn. Og dette er heller ikke deres primære oppgave.

Mangel på systematisk bruk av skolens ressurser blir svært tydelig nå, og vi mener det er mye å hente. Det er for eksempel ansatt om lag 3000 miljøterapeuter i skolen og mange rapporterer selv at deres kompetanse ikke blir brukt i koronasituasjonen.

FO mener også at det er mye å hente på samarbeid med andre som barnevernet, skolehelsetjenesten og oppvekstsektoren for øvrig.
 

FO ønsker et likeverdig tilbud

Det er krevende å sikre at barn som ikke følger felles retningslinjer, men som har individuelt tilpasset opplegg får god opplæring. Utfordringen er ikke at de blir hengende etter i lesing, skriving og regning, men heller at de går under «radaren» og har undervisningsopplegg som i liten grad blir kontrollert eller rapportert på.

Å sørge for at barn og unge får opplæringen og omsorgstilbudet de har krav på er den mest verdifulle investeringen nå. Barnehager og skoler må derfor få nødvendige ressurser til å sikre forsvarlige tilbud til alle barn.

Les høringssvaret som FO sendte til Kunnskapsdepartementet her.