Kvinne i rullestol. Foto.

Helsedirektoratet sendte rett før påske ut et notat om prioritering i forbindelse med covid-19 - sykehjem og hjemmebaserte tjenester

Notatet beskriver at kommunale helse- og omsorgstjenester må være forberedt på å fortsette med strenge smittetiltak og at ressurssituasjonen fremover vil bli utfordret. Situasjonen kan gi ressursknapphet og stille krav til omstilling og vanskelige prioriteringer.

Helsedirektoratet beskriver blant annet at helse – og omsorgstjenesten må planlegge for å ta imot flere pasienter fra sykehus, ivareta pasienter som er syke med covid-19, sikre godt smittevern og samtidig yte nødvendige helse- og omsorgstjenester til øvrige pasientgrupper.

FO er bekymret for at kortsiktige omprioriteringer og endringer i tjenestetilbud kan ramme brukere med store og omfattende tjenestebehov og gi alvorlige, langsiktige negative effekter.

Kan ramme tilbudet til brukerne

FO synes det er positivt at det utarbeides veiledning og anbefalinger for prioriteringer helse-og omsorgstjenestene må håndtere i tjenestene fremover i koronasitasjonen. Samtidig vet vi at mange kommuner sliter med bemanning og sosialfaglig kompetanse innenfor tjenestene sine. 

Vi er enig i at det under en epidemi kan bli svært krevende prioriteringsutfordringer i kommunale helse-og omsorgstjenester, og at det er viktig å være best mulig forberedt på å håndtere de. Men det er kjent at det i en normal driftssituasjon allerede er store utfordringer i å sikre tilstrekkelig med kvalifisert personell.

Andelen ansatte uten formell kompetanse og deltidsstillinger i kommunale helse-og omsorgstjenester er for høy. Faglig spisskompetanse hos helse-og sosialfaglig ansatte, i samråd med bruker og pårørende må være utgangspunkt for å vurdere og beslutte eventuelle endringer i tjenestetilbud.

Vi mener også at veiledningen og anbefalingene fra Helsedirektoratet må være tydelige på at hensyn til økonomi ikke skal gi urettferdige og alvorlige, langsiktige konsekvenser. Kartlegging av tilgjengelig personell og god beredskap må sikres for å forbygge dette.

Les hele FOs innspill til Helsedirektorat her