BEKYMRET: Mimmi Kvisvik og Steffen Handal ber de tillitsvalgte stå opp for de mest sårbare
BEKYMRET: Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Steffen Handal (Utdanningsforbundet) ber tillitsvalgte stå opp for de sårbare


Barnehager og skoler over hele landet har gjort en fantastisk jobb den siste uka. Rektorer, kommuner og fylkeskommuner og lærere skal ha all mulig ros for det. Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak eller har en vanskelig livssituasjon på andre måter. Mange barn og unge er særlig sårbare. Denne gruppa må prioriteres, og de som kjenner barna og ungdommene, må sammen avgjøre hvem som trenger et særlig tilbud.

LES MER: FO og Utdanningsforbundet ber tillitsvalgte skaffe en oversikt over tilbud til sårbare barn

For å kunne treffe gode tiltak, må vi vite hvem disse barnehagebarna og elevene er. Forskjellige blikk og kjennskap til det enkelte barn og barnets familie er avgjørende i den sammenhengen. Derfor er vi helt avhengige av at tjenestene samarbeider om dette. Vi er opptatt av at alle barnehager og skoler må ha gode rutiner på hvordan vi identifiserer disse ungene slik at de kan sette i verk konkrete tiltak.  
FO og Utdanningsforbundet ønsker at våre tillitsvalgte bidrar til at vi får en bedre oversikt over tilbudet til sårbare barn.

Vi mener at det er noen ting i dette arbeidet som er særlig viktig:

  1. Hver enkelt barnehage og skole bør kartlegge hvilke barn og unge som trenger noe ekstra og hva slags behov de har. Hvordan gjøres dette?
  2. Det må være en oversikt over fordeling av ansvar og oppgaver – mellom skole og barnevern og mellom ulike grupper i skolen, for eksempel kontaktlærere, miljøterapeuter, sosiallærere, spesialpedagoger, miljøarbeidere.  
  3. En tydelig ledelse må følge opp arbeidet – og etterspørre hvordan det går.
  4. De ulike kommunale hjelpeinstansene, for eksempel PPT, barnevern og helsestasjon, må samarbeide tett.

Utdanningsforbundet og FO oppfordrer nå våre tillitsvalgte til å ha et blikk på disse problemstillingene. Og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan dette arbeidet fungerer. 

Under har vi noen forslag til hva de tillitsvalgte kan se etter. De er allerede ivherksatt flere steder:

  • Faste møter mellom barneverntjenesten, NAV, skole/barnehage og helsestasjon.
  • Nedfelte rutiner for samarbeid hvor den tverrfaglige kompetansen både på skolen og i kommunen blir brukt.
  • Oppretting at tiltak for å nå elevene. Som hjertetelefon, bredbånd til alle, kommunikasjon via chat, Snap, Tik Tok og liknende. Dette må settes i system slik at vi kan nå alle barn og unge
  • Sikre at alle barn har tilgang på tekniske hjelpemidler – for eksempel tilgang på pc, bredbånd  
  • Etablere av små utegrupper for skolebarn og unge, drevet av skoleansatte.