Vil fjerne aktivitetsplikten og automatisere folketrygdsaker
AUTOMATISERING: Automatisering betyr at roboter og programmer overtar store deler av saksbehandlingen


20. april svarte Fellesorganissjonen på to høringer fra regjeringen. Den ene omhandler midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt etter sosialtjenesteloven, den andre om effektivisering av Arbeids- og velferdsetatens behandling av folketrygdsaker. Begge foreslår endringer i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

Midlertidig fjerning av aktivitetsplikten

Fellesorganisasjonen støtter forslaget om unntak av aktivitetesplikten som følge av koronapandamien, men legger til at forenklinger ikke må gå ut over oppfølgingen av mottakerne.

LES MER: FOs høringssvar til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter sosialtjenesteloven

– På grunn av den vanskelige situasjonen vi er i på grunn av covid-19-pandemien, er det et godt tiltak å gjøre saksbehandlingen så enkel som mulig. Dette må likevel ikke gå utover mottakerne av tjenestene. Oppfølgingsansvaret til Nav opphører ikke selv om aktivitetsplikten settes på vent, sier Mimmi Kvisvik. 

Mimmi Kvisvik
TETT OPPFØLGING: FO mener at Nav har et oppfølgingsansvar selv om aktivitetsplikten bortfaller

Forbundet mener at individuell tilrettelegging, tett oppføring og tiltak som tar utgangspunkt i  brukerne interesser, ferdigheter og forutsetnigner er nøkkelen til å få flere over fra sosialhjelp og over i ordinært arbeid.

– Vi mener at ansatte i Nav må få handlefrihet til å gi brukerne tiltak som er basert på individuell kartlegging og i tråd med målene til den enkelte. Mange Nav-veiledere opplever at brukerne ønsker tiltak og aktivitet, men at få av de standardiserte tiltakene passer eller er tilgjengelige når behovet er der, sier Kvisvik.
 

Effektivisering av folketrygsaker

Regjeringen foreslår en forskrift som skal sikre effektiv saksbehandling av saker etter folketrygdloven. Forskriften går blant annet ut på å gi Arbeids- og velferdsetaten utvidet myndighet til å bruke innhentede personopplysninger og automatisert saksbehandling.

– FO mener forslaget som foreligger kan oppleves som svært inngripende. Innhentede personopplysninger skal ikke skal benyttes til annet enn saksbehandling. Utvikling og testing må basere seg på syntetiske eller anonyme opplysninger, sier forbundslederen

LES OGSÅ: FOs høringssvar om effektivisering av saksbehandling etter folketrygdloven 

FO har ingen innvendinger til automatisering, men stiller spørsmål til saksbehandling av eventuelle klagesaker dette kan føre til. 

– Vi ser behovet for automatisert saksbehandling på grunn av bemanningssituasjonen i Nav, men vi er usikre på kapasiteten knyttet til rask behandling av saker. Vi savner gode løsninger på dette, sier Kvisvik.