1. Her kan du søke stipend fra FO sentralt: Søk stipender - FO - Din fagforening

2. Les her om hvordan du søker fra FO Innlandet:

Målgruppa er yrkesaktive medlemmer som ikke får dekket relevante fagkurs / utgifter til utdanning av arbeidsgiver.

Hvert stipend er på inntil kr. 10 000. Søknader behandles fortløpende av arbeidsutvalget.

Søknad med en beskrivelse av hva stipendet skal brukes til. Søknaden må inneholde navn, adresse, arbeidssted, telefonnummer og kontonummer som stipendet skal utbetales til. 

Det gis skriftlig tilbakemelding til de som har fått stipend. Før utbetaling av stipend må det dokumenteres påmelding på kurs eller opptak til utdanning. Regning eller kvittering på kurs/studieutgifter legges ved (eventuelt kan det avtales at det leveres i etterkant av gjennomført kurs/opplæring).

Midlene skal primært gå til kurs-/studieavgifter, bøker og undervisningsmateriell.

Andre utgifter, som reise, opphold etc. vurderes særskilt. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

De som nylig har mottatt stipend vil ikke bli prioritert i nye fordelingsrunder.

Ved knapphet på midler prioriteres medlemmer som ikke har fått stipend tidligere.

 

 

Du må legge ved:

  • Dokumentasjon på studieplass / kursplass
  • Dokumentasjon på at arbeidsgiver ikke dekker kurs/studium. (Evt. redegjøre hvorfor det ikke har hensikt å søke.)
Jeg søker stipend for: