Vaksinering av helsepersonell

Det viktigste tiltaket mot smitte og smittespredning for Covid-19 pandemien er vaksinering. Helsepersonell står i en særstilling og er derfor prioritert for vaksinering mot covid-19, og inngår som en del av særlige smittevernrutiner for personell innen sosial- og helsetjenesten. 

FO anbefaler alle medlemmer som får tilbud om vaksine gjennom sin arbeidsplass å ta denne. Likevel er det noen som ikke ønsker dette, og har spørsmål rundt sine rettigheter. Under kan du finne aktuelle spørsmål og svar.
 

Kan jeg bli påbudt vaksinering?

I Norge er hovedregelen at vaksiner mot smittsomme sykdommer gis som et frivillig tilbud, men regjeringen eller Helsedirektoratet kan i helt spesielle tilfeller påby vaksinering. Dette bestemmes av smittevernloven § 3-8. Hverken regjeringen eller Helsedirektoratet har innført vaksineplikt, og vaksinering mot Covid-19 er derfor frivillig. 


Kan arbeidsgiver endre mine oppgaver dersom jeg ikke vil ta vaksine?

Arbeidsgiver har i prinsippet styringsrett og plikter å tilrettelegge arbeidet slik at det er fullt forsvarlig. Det er også arbeidsgiver som sitter med ansvaret for at ansatte, brukere og pasienter ikke blir smittet. Arbeidsgiver har ansvaret for at nødvendige smittevernstiltak iverksettes. Ett slikt tiltak er vaksinering. 

Det kan tenkes at ansatte som ikke vil la seg vaksinere kan flyttes og brukes i annet arbeid. I en normalsituasjon vil ikke dette ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett, men i forbindelse med covid-19 pandemien står vi overfor en situasjon der arbeidsgiver har en utvidet adgang til å omdisponere helsepersonell og andre som har kontakt med brukere og pasienter.

Kan jeg miste jobben dersom jeg ikke ønsker å ta vaksinen?

Det skal svært mye til for at nektelse av vaksinering kan medføre oppsigelse av arbeidsforholdet.

Hvordan bør arbeidsgiver kommunisere til meg om vaksinering?

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om «Vaksinasjon av helsepersonell» knyttet til vaksinasjon. Den understreker at det ikke skal brukes tvang, men andre virkemidler for å sikre at ansatte vaksinerer seg.

Veilederen sier at arbeidsgivere generelt bør

  • Motivere til og signalisere tydelige forventninger til ansatte om å la seg vaksinere ved årlig tilbud om influensavaksine og andre relevante vaksiner.
  • Sørge for at arbeidstakere tilbys lett tilgjengelig, sikker og effektiv vaksinasjon. Med sikker vaksine menes at vaksinering ikke medfører vesentlig helserisiko for den ansatte. Med effektiv vaksine menes at vaksinen gir rimelig god beskyttelse.
  • Gi tilbud om vaksinasjon skriftlig. Det bør dokumenteres at tilbud om vaksinasjon er gitt. Ansatte skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon.