Foto. To barn på huske.

Regjeringen har vedtatt foreløpig forskrift i barnevernloven for raskt å kunne hjelpe barn og familier som følge av redusert kapasitet i barnevernet under koronautbruddet.

– Den foreløpige forskriften følger opp FOs innspill i forskriftsarbeidene på en god måte, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO har særlig vært opptatt av tre punkter.

Sikre at barnets beste blir ivaretatt

FO mener det var viktig å sikre at alle beslutninger er gjort med bakgrunn i en barnets beste vurdering på samme måte som i barnevernsloven. Det må komme tydelig frem i forskriften formål i § 1.
 

Kombinasjon av muntlig og skriftlig behandling i fylkesnemnda

FO mener at det burde komme tydelig frem at dersom det er tvil om resultat i saken så skal den gjennomgå ordinær nemndsbehandling, eventuelt i fjernmøte. I forarbeidet mente vi at nemndleder gis for omfattende adgang til å fatte avgjørelse uten fjernmøte slik paragrafen først ble formulert i §3.
 

Hjemmel for Bufetat til å flytte et barn fra en barnevernsinstitusjon til en annen

FO spilte inn at Bufetats hjemmel til å flytte barn fra en institusjon til en annen må omformuleres slik at adgang til å flytte barn blir snevrere. Det må komme tydelig frem at å flytte barn og/eller ungdom ut av hjemmet sitt skal være aller siste utvei.

LES FORSKRIFTEN : Foreløpig forskrift for barnevernet og fylkesnemnda

HØRINGSINNSPILLET: FOs svar på høring om tiltak i barnevernet og fylkesnemnda