Fra Cape Town helt sør i Sør-Afrika til Utqiagvik helt nord i Alaska, streiker barn og ungdom for klima. En streik drevet av intens frykt for framtida til jorda. Deres framtid er trua. Barn og unge utgjør 25 prosent av befolkningen, men 100 prosent av framtida.

Frykten som driver de unges streik, er en velbegrunnet frykt. De unge har forstått at det vi når står overfor er en global trussel. Barn og unge som fredag sto foran Stortinget og krevde handling fra Erna vet at matproduksjon, biologisk mangfold og fantastisk natur bare noe av det som nå står på spill. De har forstått at klimaendringer får katastrofe følger både global og nasjonalt. Om ikke klimaendringene stoppes er trygghet i arbeidslivet, verdens beste velferdsstat, høy tillit mellom mennesker og institusjoner truet her i Norge.

Klimaendringene gjør en urettferdig verden enda mer urettferdig. Når havnivået stiger og vi får mer ekstremvær og ekstrem hete, rammes fattige fiske- og jordbrukssamfunn. Her lever mennesker som allerede er hardt rammet av klimaendringene. Deres helsesituasjon forverres av matmangel, dårligere matsikkerhet og sykdom. Klimaendringene er et alvorlig tilbakeslag for bekjempelsen av fattigdom Fire av ti av de som vil rammes hardest av klimaendringene lever i ekstrem fattigdom.

De unge krever handling. Handling fra de voksne som sitter ved makt. Skolestreikens krav:

•Ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og skap nye klimavennlige jobber i Norge.

•Øk det norske klimamålet og kutt mer enn halvparten av norske utslipp innen 2030.

•Vis solidaritet med barn og unge i det globale sør som rammes av klimaendringene vi er skyld i.

• Gi mer støtte til finansiering av klimatiltak og klimatilpasning. Støtten må trappes opp til minst 65 milliarder årlig.

•Erklær klimakrise, og følg opp med tiltak.

FNs klimapanel slår fast at klimaendringene er menneskeskapt. Den eneste måte å stanse klimaendringene på er å slippe ut mye mindre klimagass. I tillegg må vi finne gode måter å fjerne CO2 fra atmosfæren på.

Fellesorganisasjon støtter de unge streikende. Truslene mot jordas bærekraft og klima får fatale konsekvenser, om vi ikke handler nå. Miljøtrusselen må møtes på en planmessigmåte slik at vi opprettholder den enkeltes sosiale og økonomiske trygghet:

•Aktiviteter som skader klimaet må nedbygges, mens fornybar energi, energisparing og miljømessig bærekraftige aktiviteter må bygges ut.

•Plikter og rettigheter må fordeles solidarisk og alternative løsninger må utvikles.

Norge har de beste muligheter til å utvikle miljøvennlige løsninger, og vi har penger til å sette løsningene i verk. Samtidig har vi eansvar fordi vi er med å skape problemet.

Vidar Byholt og Lise Holm

Vi har bare en jord. Nå må vi må gjøre som de unge krever, ta vare på jorda vår.