Retten til arbeid – en menneskerett

 

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter Artikkel 23: 1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.

1.mai, for mange en kjærkommen fridag, en dag som marker at nå er våren her. Kan hende du ikke tenker over hvorfor du har fri 1.mai. Kan hende du, som nyter en fridag, ikke tenker over hvor heldig du er som har en trygg jobb å ha fri fra.

Det er godt å bo i et land hvor det for mange av oss er en selvfølge å ha arbeid, en lønn å leve av, regulert arbeidstid og trygghet for at vi ikke kan sies opp uten grunn. Trygghet for inntekt også når vi er syke og når vi blir gamle. Det er verdier vi må verne om.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter argumenterer for at arbeid gir mennesker verdighet.

Vi sosialarbeidere møter dem som ikke har et arbeid å gå til. Vi treffer dem som har falt ut av arbeidslivet, og de som aldri har kommet inn i arbeidslivet. Vi treffer mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, flyktninger, folk med rusproblemer og folk med psykiske lidelser. Folk som sliter med å finne sin plass i arbeidsmarkedet.

Hver dag går mange engasjerte sosialarbeidere på jobb for å hjelpe de som ikke har arbeid. Arbeidernes internasjonale dag er en dag å gi en honnør til de som arbeider for at flere skal bli en del av arbeidslivet.

Alle kan havne i en situasjon hvor vi mister jobben, og trenger hjelp fra samfunnet. Det er et samfunnsansvar å gi gode tjenester til dem som står uten arbeid. NAV-ansatte har en viktig rolle i livet til de av oss som står utenfor arbeidslivet. Låste dører, telefontider, regler om forhåndsavtale, begrensede åpningstider og krav om å fylle ut nettsøknader gjør det vanskelig for oss å gi gode tjenester til dem som trenger mest hjelp. Vi vil at folk skal i arbeid. Det krever tett samarbeid med arbeidsplasser og bedrifter. Gode sosialarbeidere i NAV må kjenne de lokale forholdene godt. Vi blir bekymret når NAV kontorene blir færre og større, da mister vi lokalkunnskap og viktig nettverk.

Vi vil ha et trygt arbeidsliv for alle, og vi vil ha et velfungerende NAV.

Vi trenger et NAV med sosialarbeidere som har tid og mulighet til å gi oppfølging til alle som trenger ekstra hjelp for å finne sin plass i arbeidslivet. Vi trenger gode varige tilrettelagte arbeidsplasser for de av oss som må ha litt ekstra for å kunne stå i jobb. Vi trenger det fordi deltakelse i arbeidslivet gir god livskvalitet og retten til arbeid er en menneskerett.