Valg og Sammensetning

Profesjonsfaglig utvalg velges av årsmøtet med mindre fullmakten overføres styret.

Det velges et felles profesjonsfaglig utvalg. Utvalg skal sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Alle seksjonene må være representert. Hver av seksjonen har to representanter og minimum en vara til fylkesstyret.

En av de profesjonsfaglige representantene i fylkesavdelingsstyret velges som leder av utvalget.

 

Målsetting

Profesjonsrådene har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser i spørsmål som gjelder utdanninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

 

Utvalgets oppgaver

  • Følge opp FOs profesjonsstrategi.
  • Stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og i      yrkesgruppa for øvrig
  • Arrangere fagdager, konferanser ol.
  • Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom de tre seksjonene og andre fagmiljøer
  • Gi råd til fylkesstyret om sentrale spørsmål som gjelder profesjonene
  • Delta på FOs nettverkskonferanse for profesjonene

      

18.01.2018