Innledning

Dette er et grunnlagsdokument utarbeidet for tillitsvalgtnettverket i FO Vestfold. Dokumentet redegjøre for nettverketes aktivitet, hensikt og organisering. Dokumentet skal ha en dynamisk karakter og utvikles i takt med nettverkets utvikling. Dokumentet er retningsgivende og skal sikre kvaliteten på arbeidet i nettverket.

Dokumentet er et resultat av nettverkets første samling på Gamlehorten gjestegård 5. september 2017.

Bakgrunn

FO skal være den ledende arbeidstakerorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO skal fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og være ledende på helse- og sosialpolitikk, yrkesetikk og profesjonsfag.

FO Vestfold har et fylkesavdelingskontor, med to ansatte. Det er FO klubber på de ulike arbeidsplasser i fylket, med lokale styrere og tillitsvalgte.

De tillitsvalgte har en nøkkelrolle i å ivareta medlemmenes interesser både fag og profesjon.

Tillitsvalgtrollen kan kjennes ensom. Det er derfor viktig bygge nettverk med tillitsvalgte i andre klubber.

Felles møtepunkter og drøftinger med andre tillitsvalgte i fylkesavdelingen skal åpen for å utveksle erfaringer og få økt kompetanse og styrke som tillitsvalgt.

Nettverket er viktig for å sikre at FO Vestfold gir det aller beste tilbudet til sine medlemmer.

Målsetting

Nettverket skal bidra til helhet, kontinuitet, sammenhengende og forutsigbart i tillitsvalgtapparatet til FO Vestfold.

Målsettingen er todelt:

Fag: bidra til at tillitsvalgte er oppdatert i hvordan arbeidet for gode lønns og arbeidsvilkår for medlemmene.

Profesjon: bidra til at tillitsvalgte er oppdatert på profesjonsspesifikke temaer og kan være helse og sosialpolitiske pådrivere.

 

 

Nettverket skal jobb med

Alle spørsmål som vedrøre tillitsvalgtrollen i FO Vestfold. Det innebære både fag og profesjonsmessige problemstillinger.

Fylkesavdelingskontoret er ansvarlig for å utforme program til samlingen. Medlemmene i nettverket spiller aktuelle tamer inn til fylkesavdelingen.

 

Arbeidsform

Nettverkets ressurser er først og fremst nettverkets deltakere. Det er derfor ikke hensiktsmessig å legge for sterke føringer for hvordan nettverket skal arbeide og hvilken kontakt nettverkets medlemmer skal ha med hverandre. Medlemmene i nettverket oppfordres til å ha kontakt med hverandre, bygge relasjoner og bruke de mulighetene nettverket kan gi.

Nettverket har noen arbeidsformer som skal gi struktur:

  • Fellessamlinger

Fire årlige samlinger, hvorav minst en over to dager. Det er nettverkets hovedarena og viktigeste møteplasser. Samlingene skal inneholde skolering for tillitsvalgte, samt rom for å ta opp til drøfting aktuelle problemstillinger i klubbene. Det skal gis rom for relasjonsbygging og hyggelig samvær. Samlingen er også stedet der nettverkets arbeid evalueres og grunnlagsdokumentet kan justeres.

  • Kontaktinformasjon

Fylkesavdelingskontoret skal sørger for oppdatert liste med kontaktinformasjon til all medlemmer i nettverket. Lista distribueres på mail etter hver samling.

  • Lukket forum på nett

Det opprettes en hemmelig gruppe på facebook for nettverkets medlemmer, hvor det er mulig å drøfte aktuelle problemstillinger

 

Nettverkets medlemmer

Alle hoved- og plasstillitsvalgte i FO Vestfold er medlem i nettverket og inviteres til samlingene.

 

Nettverkets medlemmer oppfordres til å ha kontakt med hverandre for gjensidig nytte, støtte og inspirasjon.

Godkjent av representantskapet 7.11.17