Ifølge KS sine offisielle tall for alle ansatte i hele helse-, pleie- og omsorgssektoren er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 71,2 %. Her er det store forskjeller i forhold til utdanningsnivå:

Stillinger u/krav til utdanning: 41,6 % stilling
Stillinger m/krav til fagbrev: 63,7 % stilling
Stillinger m/krav til U/H-utdanning: 82,1 % stilling
Tallene er hentet fra Ingen tid å miste. Rapport fra NAKU og FO 06/20

At utstrakt bruk av deltidsstillinger i helse- og sosialsektoren er en utfordring for likestilling mellom kvinner og menn har vi visst i flere tiår, uten at vi har funnet gode løsninger. Dette er med på å forsterkeandre skjevheter som f.eks at kvinner i snitt tjener mindre enn menn. Lavere lønn og deltidsstillinger rammer kvinner på to viktige områder, boligmarkedet og rettferdig pensjon.

Vi har lenge også hatt en bevissthet rundt at dette skaper utfordringer for tjenestemottakerne. Mange som mottar tjenester må forholde seg til mange flere personer i løpet av en uke, enn det som ville vært nødvendig dersom flere fikk hele stillinger. Heltidsstillinger gir tilstedeværelse og større forutsigbarhet og trygghet for tjenestemottakerne, som igjen gir gevinster i form av økt livskvalitet og gode tjenester.
Flere hele stillinger gir tjenestemottakerne færre ansatte å forholde seg til, reduserer
vikarbruk og gir bedre arbeidsmiljø. Dette er viktige faktorer for kvalitet i tjenestene.

Deltidsansatte får ofte mindre innflytelse på arbeidsplassen og har en mer uforutsigbar hverdag i påvente av at vakter skal bli ledige. Dette stimulerer ikke til økt rekruttering. Det å ha mange deltidsansatte gjør at arbeidsgivere må følge opp flere ansatte og kan gjøre informasjonsflyten i tjenestene dårligere. og det gir utfordringer for arbeidsgiverne.

Det er selvsagt viktig å ta hensyn til de som ikke kan jobbe heltid av ulike grunner, de skal også være en fullverdig del av arbeidsmiljøet.

Heltid kan ikke vedtas, det må avtales mellom partene i arbeidslivet. Mellom de tillitsvalgte og
arbeidsgiver.
Mulige løsninger:
 Øke grunnbemanning
 Snakke lokalt med de tillitsvalgte
 Utarbeide gode turnuser lokalt

 Arbeidstidsordninger alene kan ikke løse utfordringene i forhold til heltid, vi må ha med oss aspekter som faglighet, rett kompetanse på rett plass, pauser, muligheter for videreutdanning, trygge team og god grunnbemanning.


Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Vestfold og Telemark v/ Carol Nyland Rasmussen, Torunn Bredvei Steinsholt og Linda Pettersen