Årlig markeres Den internasjonale sosialarbeiderdagen på den tredje tirsdagen i mars. I år faller dagen på 16. mars. Internasjonalt markeres dagen av International Federation of Social Workers. I Norge er det FO, VID og OsloMet som arrangerer og markerer dagen. 

Sosialt arbeid er en akademisk disiplin som fokuserer på individer, familier, grupper og samfunn og handler om å forbedre deres sosiale funksjon og velferd. Sosialt arbeid er tverrfaglig og bygger på fagområder som sosiologi, kriminologi, psykologi, statsvitenskap, folkehelse, byutvikling, jus og økonomi. Sosialt arbeid er et svært bredt fagområde og studier i faget kan kvalifisere for mange ulike typer stillinger innen velferdstjenestene våre.

Lurer du på hvem sosialarbeiderne er?

Mange tenker på sosionomer når de hører om sosialt arbeid, og det er ikke så rart. De var de første i Norge som fikk en formell utdanning som sosialarbeidere. I 1920 startet Norske Kvinners Nasjonalråd (NKN) ettårige kurs for kvinner. Den første statlige sosialarbeiderutdanningen kom i 1950. Denne ble gitt ved Norges kommunal- og sosialskole. Utdanningen var de første årene på 2 ½ år.  I 1967 ble utdanningen treårig og man fikk yrkestittelen sosionom. Utdanningen var et ledd i byggingen av velferdsstaten. I dag er det en treårig bachelorutdanning.

Sosionomer bistår barn, voksne, grupper og lokalsamfunn i deres innsats for bedre livsvilkår. De jobber innenfor et vidt spekter av arbeidsfelt. En stor andel arbeider i NAV, barnevern, rusomsorg, somatisk og psykisk helsevern, kriminalomsorg, skole, krisesenter, m.m

Etter sosionomene kom barnevernspedagogene. Utdanningen startet som et halvårlig barnevernkurs i 1949. I dag er utdanningen en treårig bachelor på lik linje med sosionomene. En barnevernspedagog ser utsatte barn, unge og familiers situasjon i en helhetlig sammenheng. Barnevernspedagogene skal sørge for at barnas perspektiv kommer inn i velferdstjenestene. De kan jobbe innen barnevern, skole, psykisk helse og andre steder hvor barn og unge befinner seg.

Vernepleierne kom til i 1961 og er sosialarbeidere med autorisasjon som helsepersonell etter lov om helsepersonell. Deres hovedarbeidsområde er mennesker med utviklingshemming, men man finner dem også for eksempel i rusomsorgen, eldreomsorg, psykisk helsevern, barnehager, skoler, sykehjem og spesialisthelsetjenesten. Vernepleierutdanningen fyller 60 år i 2021, så et ekstra gratulerer til alle vernepleiere.

Det yngste tilskuddet blant sosialarbeiderne er velferdsviterne. Utdanningen startet første gang i 2003. Velferdsviterne har spesialkompetanse på arbeidsinkludering. De har kompetanse på tvers av sektorer innen fagområder som jus, sosialt arbeids, arbeidsliv, velferdsteknologi, økonomi og sosiologi. Dette er også en treårig bachelorutdanning. En velferdsviter kan for eksempel jobbe innen ulike velferdsordninger som NAV, i brukerorganisasjoner og kan inneha både administrative stillinger og brukerorienterte stillinger.

Dette var bare et bittelite innblikk i de fire sosialarbeiderprofesjonene våre og hva de jobber med og hvor. Listene er på ingen måte uttømmende og du kan møte dem mange flere steder enn det som her er nevnt.

Sosialarbeidere har gjort en viktig jobb gjennom hele pandemien. Sosialarbeidere har sørget for at familier har penger å leve av. Sosialarbeidere har hjulpet barn som har det vanskelig. Sosialarbeidere har forklart det uforklarlige til personer med utviklingshemming. Vi står opp for tryggheten til dem som rammes hardest av pandemiens inngripende tiltak.

FO Vestfold og Telemark vil gjerne få gratulere alle sosialarbeidere med dagen!

Linda Pettersen

Stolt Sosionom

Fylkessekretær i FO Vestfold og Telemark

Publisert i Tønsberg blad 16.mars