Rektorer i Larviksskolen ønsker seg flere lærere, og peker på økt lærertetthet som løsning på økt mobbing og forebygging av alvorlig atferd med bruk av kniv, drapstrusler og vold. Fellesorganisasjonen (FO) jobber for lovfesting av miljøterapeuter i skole fordi vi har kompetansen som svarer opp disse utfordringene. FO mener at lærere bør i større grad få være lærere. Løsningen ligger i å bygge et godt, tverrfaglig lag rundt elevene – ikke bare mer av det samme. I det laget hører våre profesjoner til.

Sosialpedagogikk og sosialt arbeid: Dette er metodefagene til barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Miljøterapeut er ikke en beskyttet tittel, men det er våre profesjonsutdanninger som gir det faglige og praktiske grunnlaget for å drive miljøterapi. Miljøterapeuter fremmer mestring og læring. Det handler om å hjelpe elevene til å ta ansvar for seg selv og fungere godt samme med andre – kort fortalt: leve et best mulig liv.

Kontinuitet og kvalitet i arbeid henger sammen med betingelser i eget arbeidsforhold. For mange miljøterapeuter knyttes det utfordringer til arbeidsavtaler og organisering av arbeidstiden, herunder tid til forberedelser, etterarbeid og dokumentasjon. Rektorer og skoleledere: Gå i dialog med oss og våre tillitsvalgte. Heltidsstillinger og en arbeidstid som gjør at vi kan jobbe godt sammen med lærere og øvrige profesjoner som er viktige for elevene, er en nøkkel for å lykkes mange skoler dessverre ikke har råd til å bruke. Hvis pengene kommer på bordet, kan vi love godt faglig forankret, og systematisk arbeid som vil gi resultater.

Mange barn vil leve med konsekvenser av pandemien inn i et gjenåpnet samfunn. Målretta, sosialfaglige tiltak vil være helt sentrale for å forebygge og reparere. Rett kompetanse sikrer kvalitet i tjenestene. Det positive bidraget barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere bringer til bords i denne sammenheng er godt dokumentert. Vi kan jobbe forebyggende på mange nivå, med grupper og individer. Vi er gode på samarbeid med hjelpeapparatet, og vi er gode på å se helheten rundt elven.

Vi er etterspurt. Foreldre i Larviksskolen vil ha oss. Sats på oss. Gi oss rammene. Vi kommer til å levere resultatene!

Publisert i Østlandsposten 14.04.21

Hilde Helene Fjellanger

Vidar Bjørnø Byholt