AU

FO sine krav i valgkampen handler om at politikerne må sikre trygge arbeidsvilkår så vi kan gjøre jobben vår, og å sikre trygge tjenester til alle innbyggerne i vår kommune. Sosiale problemer krever sosialpolitiske løsninger, og endringer på strukturnivå, ikke at enkeltmenneskene i systemet må endre seg. Vi må ha nok ansatte med rett kompetanse, og trygge arbeidsforhold.

 

Derfor er FOs krav i lokalvalget at politikerne i vår kommune investerer i barn og unge gjennom å ansette miljøterapeuter i skolen og styrke oppsøkende tjenester for barn og unge. Miljøterapeuter har kompetanse for å jobbe både med enkeltelever og skolemiljøet, og gi elever trygghet og mestring for å lære.  Vi må sørge for å velge politikere som satser på miljøterapeuter som bekjemper mobbing og jobber forebyggende med skolemiljøet.

Barneverntjenesten må få nok ressurser og ansatte for å gjennomføre barnevernsreformen, og ansatte må få innfridd kompetansekravene i tråd med ny barnevernslov. Barnevernsreformen har gitt kommunene mer ansvar for barnevernet spesielt og oppvekstsektoren generelt. Dette må følges opp ved at politikerne bevilger nok midler til forebyggende arbeid og tidlig innsats, samt arbeidet med familiene som allerede har behov for hjelp av barnevernet. Kommunen må sikre at barnevernet har tilstrekkelig ressurser for å gi forsvarlige tjenester. Det innebærer blant annet at det jobbes systematisk med å redusere turnover i tjenesten, utvikle nye hjelpetiltak, og å legge til rette for at ansatte har handlingsrom til å følge opp barn og familier på en god måte. Videre må kommunen sikre et helhetlig tjenestetilbud som tar et felles ansvar for alle barn og familier som har behov for støtte.

Videre må Nav være åpent og tilgjengelig, og sosialhjelpssatsene økes så de er mulig å leve av. Ingen av oss vet hva som skjer med oss gjennom livet. Hvem som mister jobben, blir syke eller på andre måter trenger hjelp fra sikkerhetsnettet vårt. Nå i dyrtida er vi flere som har kjent på usikkerhet. Sosialhjelp er sikkerhetsnettet vårt når vi står uten jobb og andre ytelser. Satsene for sosialhjelp må være høye nok til at de er mulig å leve verdig. Vi trenger politikere i vår kommune som tar ansvar for sosiale tjenester i Nav. 

Det er viktig at kommunen kartlegger kompetansebehovet i tjenestene til personer med utviklingshemming, og lager en strategi for å beholde og rekruttere vernepleiere. Vi må ha politikere som sikrer nok kompetanse og vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming. Kommunen må jobbe målrettet med å rekruttere og beholde vernepleiere, og ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming må få mulighet til etter- og videreutdanning. 

Våre medlemmer er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som har sosialfaglig kunnskap og unik kompetanse til å løse sosiale problemer. Vi jobber for å gi alle mennesker like muligheter og for å utjevne forskjeller, men vi trenger hjelp av dere som er politikere. Vi trenger at dere står opp for vår trygghet, både som ansatt og som innbygger i vår kommune!

FO Vestfold og Telemark v/leder Torunn Bredvei Steinsholt, nestleder Monica Holtan Fjeld, fylkessekretær Linda Pettersen og fylkessekretær Vidar Byholt