På anmodning fra daværende forbundsledelse tok FO Rogaland i 1999 på seg å videreføre et påbegynt samarbeid med Palestinian Union of Social Workers and Psychologists, Bethlehem Branch (PUSWP-B) som var stiftet i 1997. Dette samarbeidet har pågått og blitt videreutviklet kontinuerlig siden.
Samarbeidet startet som et rent samarbeidsprosjekt mellom fagforeningene, hvor siktemålet fra vår side var å bidra til etableringen av en sterk og funksjonsdyktig organisasjon for sosialarbeidere i Palestina.
Tidlig i dette samarbeidet ble det utviklet en plan om å iverksette et program for fagutveksling mellom medlemmer i våre fagforeninger, gjennom at norske sosialarbeidere (FO-medlemmer) tilbys en form for besøksopphold en periode sammen med sosialarbeidere i Betlehem, og palestinske sosialarbeidere (PUSWP-medlemmer) tilbys tilsvarende opphold i Rogaland.  

Andre elementer i samarbeidet med sosialarbeiderforeningen i Betlehem har i stor grad handlet om tiltak og aktiviteter som kan bidra til å bygge en så sterk sosialarbeiderorganisasjon som mulig i et okkupert land. Eksempelvis har FO, både rogalandsavdelingen og forbundet sentralt, gitt betydelige bidrag til at PUSWP Bethlehem nå er etablert i egne og velegnede lokaler, der de også kan avholde møter og workshops/kurs mv., og også til f.eks. oppbygging av et eget register over sosialarbeidere i Palestina, utarbeidelse av forslag til egen lovgivning for sosialarbeidere samt diverse workshops/kurs i relevante tema for medlemmer.

Utvekslingsprogrammet for fagforeningsmedlemmer i hhv Rogaland og Betlehem har imidlertid vært den mest vesentlige og prioriterte aktiviteten i samarbeidet mellom fagforeningene.
Målsettingen med utvekslingsprogrammet er at norske og palestinske sosialarbeidere skal få et innblikk i hvordan sosialt arbeid utøves i en annen og kanskje fremmed kulturell kontekst.  Denne kunnskapen er vesentlig av flere årsaker:
- Rogaland er en internasjonal region hvor mange av våre brukere har annen etnisk bakgrunn. Flerkulturell forståelse er avgjørende for å kunne tilby kvalitativt gode tjenester til denne gruppen.  Kunnskap om offentlige tjenester til en etnisk mangfoldig befolkning er sentral i forhold til å utvikle et inkluderende og antidiskriminerende samfunn. Deltakelse i fagutvekslingsprogrammet er med på å styrke denne kunnskapen hos deltakerne, som de kan bruke til å utvikle tjenester her hjemme.
Deltakerne deler faglige vurderinger, finner likheter og ulikheter i bruk av metoder, teori og praksis. Sosialarbeiderutdanningen i Palestina/Betlehem er en 4-årig bachelorutdanning, og vår erfaring er at vi har vel så mye å lære av de palestinske sosialarbeiderne som de har av oss.
Erfaringen med fagutvekslingsprogrammet har vært veldig bra. Tidligere deltakere har lært mye og brukt erfaringene etter at de har kommet hjem.
Dette er en vinn-vinn situasjon. Deltakerne skaffer seg ny kunnskap og erfaring og kan bruke denne i et sitt arbeid hjemme. Virksomheten/kommunen/institusjonen/skolen mv. vil dra nytte av kunnskapen. Tidligere deltakere har delt sine erfaringer på seminarer eller møter i egen virksomhet, og også i bredere sammenheng i f.eks. fagseminareer og representantskapsmøter i FO Rogaland.

Landsmøtet i 2023 vedtok nye retningslinjer for forbundets internasjonale engasjement og soslidaritetsarbeid, der avdelingene i utgangspunktet ikke har egne samarbeids- og solidaritesprosjekter. Samarbeidet med sosialarbeiderne i Palestina/Betlehem ble samtidig vedtatt videreført som et løpende samarbeid administrert av forbundskontoret. Hvordan samarbeidet vil bli vidreført i praksis er p.t. ikke avklart, men med FO Rogalands lange erfaring med dette samarbeidet vil vi selvfølgelig bistå forbundsledelsen og forbundskontoret i planleggingen av det videre samarbeidet med sosialarbeiderne i Palestina.