Alveland

FO Rogaland ble dannet i 1990, vel 2 år før selve fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO). De tre fylkesavdelingene av daværende NBF, NOSO og NVF besluttet å slå seg sammen til det som da i 1990 ble kalt BSV Rogaland, og som ved dannelsen av FO i november 1992 ble til FO Rogaland.

FO Rogaland består av over 3350 av de over 32.500 medlemmene som er organisert i Fellesorganisasjonen (FO). Dette er både studenter, yrkesaktive og ikke yrkesaktive medlemmer. Flest medlemmer arbeider i kommunesektoren, innen områder som sosialtjenesten/NAV, barnevern, omsorgssektoren og skole, i statlige virksomheter som barnevern, kriminalomsorg, velferdsforvaltningen, statsforvalteren og universitet/høgskole, og i helseforetak med hovedvekt på psykiatrien og rehabiliteringstjenesten.
FO Rogaland har tillitsvalgte i de fleste kommunene samt i øvrige offentlige og private virksomheter i helse- og sosialsektoren der vi har medlemmer.

FO Rogaland arbeider for å ivareta, og bedre, medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, samt ivareta deres profesjons- og yrkesfaglige interesser. Avdelingen driver også aktivt helse- og sosialpolitisk arbeid, kvinnepolitisk arbeid og er engasjert i internasjonalt solidaritets- og fagutvekslingsarbeid.

FO Rogaland samarbeider med andre fagorganisasjoner og har også aktive tillitsvalgte i LOs lokalorganisasjoner i fylket.

Fylkesavdelingskontoret til FO Rogaland består av hovedkontoret i 5. etasje i Folkets Hus Stavanger, samt kontorplass ca. en gang pr. uke i Folkets Hus i Haugesund.

 

Bygget

Fylkesavdelingskontoret er til daglig betjent av leder, nestleder og to fylkessekretærer.
 

ORGANISASJON

Avdelingens øverste organ er årsmøtet, som normalt avholdes annet hvert år. Det siste årsmøtet ble avholdt som digitalt møte  i mai 2020, og neste årsmøte vil etter planen avholdes i mars 2022. 

I årsmøteperioden er det Representantskapet som er avdelingens øverste organ. Representantskapet består av valgte representanter fra de fleste klubbene samt avdelingens styre, og møtes 2-5 ganger årlig.

Styret velges av årsmøtet, og er avdelingens utøvende organ. Styret har vanligvis 10-11 møter i året, altså om lag månedlig.
Mellom styremøtene ledes avdelingen av styrets arbeidsutvalg (AU), etter fullmakt gitt av styret.

I tillegg til styret velger årsmøtet også Kontrollkomité og Valgkomité.
Utover dette har avdelingens årsmøte valgt å ikke velge medlemmer til faste utvalg på de ulike politikkområdene. I stedet er styret gitt i oppgave å opprette ad-hoc utvalg for å jobbe med konkrete og avgrensede problemstillinger og arbeidsoppgaver.

Årsmøtet velger også FO Rogalands representanter til LOs 5 lokalorganisasjoner i fylket, samt til LOs regionkonferanse i Rogaland - se FO i LO.

Kontaktinformasjon til avdelingens tillitsvalgte finner du også i egne menypunkter.