Alveland

FO Rogaland ble dannet i 1990, vel 2 år før selve fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO). De tre fylkesavdelingene av daværende NBF, NOSO og NVF besluttet å slå seg sammen til det som da i 1990 ble kalt BSV Rogaland, og som ved dannelsen av FO i november 1992 ble til FO Rogaland.

FO Rogaland består av mer enn 2900 av de ca. 30.000 som er organisert i Fellesorganisasjonen (FO). Dette er både studenter, yrkesaktive og ikke yrkesaktive medlemmer. Flest medlemmer arbeider i kommunesektoren, innen områder som sosialtjenesten/NAV, barnevern, omsorgssektoren og skole, i statlige virksomheter som barnevern, kriminalomsorg, velferdsforvaltningen, fylkesmannen og universitet/høgskole, og i helseforetak med hovedvekt på psykiatrien og rehabiliteringstjenesten.
FO Rogaland har tillitsvalgte i de fleste kommunene samt i øvrige offentlige og private virksomheter i helse- og sosialsektoren der vi har medlemmer.

FO Rogaland arbeider for å ivareta, og bedre, medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, samt ivareta deres profesjons- og yrkesfaglige interesser. Avdelingen driver også aktivt helse- og sosialpolitisk arbeid, kvinnepolitisk arbeid og er engasjert i internasjonalt solidaritets- og fagutvekslingsarbeid.

FO Rogaland samarbeider med andre fagorganisasjoner og har også aktive tillitsvalgte i LOs lokalorganisasjoner i fylket.

Fylkesavdelingskontoret til FO Rogaland består av hovedkontoret i 5. etasje i Folkets Hus Stavanger, samt kontorplass en gang pr. uke i Folkets Hus i Haugesund.

 

Bygget

Fylkesavdelingskontoret er til daglig betjent av leder, nestleder, fylkessekretær og organisasjonstillitsvalgt.
 

ORGANISASJON

Avdelingens øverste organ er årsmøtet, som normalt avholdes annet hvert år. Det siste årsmøtet ble avholdt i mars 2018, og årsmøtet som var planlagt avholdt i mars 2020 er utsatt inntil videre p.g.a. korona-pandemien.

I årsmøteperioden er det Representantskapet som er avdelingens øverste organ. Representantskapet består av valgte representanter fra de fleste klubbene samt avdelingens styre, og møtes 2-5 ganger årlig.

Styret velges av årsmøtet, og er avdelingens utøvende organ. Styret har vanligvis 10-11 møter i året, altså om lag månedlig.
Mellom styremøtene ledes avdelingen av styrets arbeidsutvalg (AU), etter fullmakt gitt av styret.

I tillegg til styret velger årsmøtet også Kontrollkomité og Valgkomité.
Utover dette har avdelingens årsmøte valgt å ikke velge medlemmer til faste utvalg på de ulike politikkområdene. I stedet er styret gitt i oppgave å opprette ad-hoc utvalg for å jobbe med konkrete og avgrensede problemstillinger og arbeidsoppgaver.

Årsmøtet velger også FO Rogalands representanter til LOs 5 lokalorganisasjoner i fylket, samt til LOs regionkonferanse i Rogaland.

Kontaktinformasjon til avdelingens tillitsvalgte finner du også i egne menypunkt.