Tirsdag 5. februar 2019 behandlet Stortinget spørsmålet om å innføre en autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer på bakgrunn av et representasjonsforslag fra Sosialistisk Venstreparti (SV). 

De ønsker, sammen med Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp), en "profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer gjennom å fremme forslag om å utvide helsepersonelloven til også å gjelde disse profesjonene.

Stortingsflertallet stemte nei til dette konkrete forslaget.

– Vi er ikke overrasket, men likevel skuffet. Men at spørsmålet om autorisasjon ble tatt opp i stortinget er uansett positivt, sier Kvisvik.
 

FO roser KrF

Hun påpeker at det var første gang Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) støttet autorisasjonsforslaget.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik.
AUTORISASJON: Mimmi Kvisvik i FO sier barnevernspedagoger og sosionomer bør få autorisasjon. 

 

– SV har gjort en kjempejobb, og det er bra at Sp og Ap endelig støtter forslaget. Vi håper de ikke gir seg med det første, sier Kvisvik i FO, og legger til:

– Vi noterer også at Kristelig Folkeparti (KrF) ønsker å utrede autorisasjon gjennom et utvalg.

Utvalget skal se på kompetanse og arbeidsoppgaver for de sosialfaglige profesjonene.

– Dette støtter vi fullt og helt, og vi er glad for at KrF understreker at sosionomer og barnevernspedagoger jobber med både fysisk, psykisk og sosial helse. Helt i tråd med FOs oppfatning, sier Kvisvik.

FO mener autorisasjon er like viktig for barnevernspedagoger og sosionomer som for annet helsepersonell. Familievern, BUP, NAV, sykehus og andre velferds- og helsetjenester er sentrale arbeidsplasser for disse yrkesgruppene. Barn og voksne som benytter tjenestene har et like stort behov for at barnevernspedagoger og sosionomer er skikket som barn og foreldre i barnevernet.
 

Bufdir utreder autorisasjon

Spørsmålet om autorisasjon er igjen aktuelt i forbindelse med Bufdirs utredning om autorisasjon i barnevernet. I første fase av utredningsarbeidet så Bufdir både på en generell profesjonsautorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer på tvers av sektorer, samt ulike typer autorisasjonsordninger for å jobbe barnevernet.

I sin rapportering i høst ba de om en avklaring fra departementet om hva som skulle utredes videre. Denne avklaringen har de fått og skal utrede en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet.

 

FO vil fortsette å jobbe for autorisasjon

Selv om Kvisvik er skuffet over at dette forslaget ble stemt ned, er hun likevel optimistisk.

– FO har kjempet for dette i mange år. For hvert år tar vi et skritt i riktig retning. Kamper som dette er ikke løst i en håndvending, men krever tålmodighet. Vi skal ikke gi oss, og har dette høyt på agendaen.

FO er ikke alene om å ville innføre autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer. Det daværende Sosial- og helsedirektoratet anbefalte i 2003 og i 2007 at disse yrkesgruppene skulle få autorisasjon. Det samme gjorde Helsetilsynet i 2009.

– Vi mener autorisasjon også kan være et virkemiddel for å sikre kvalitet i tjenestene til barnevernspedagoger og sosionomer jobber i, som NAV og barnevernet. Autorisasjon er også viktig for å synliggjøre kompetansen til barnevernspedagoger og sosionomer, sier Kvisvik i FO.