Sosialarbeideren er hjertet i velferdsstaten. De bidrar til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer, både for enkeltmennesker og samfunn. De norske fagutdannelsene for sosialarbeidere er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Med sin spesialkompetanse ser sosialarbeideren menneskers helhetlige behov iblant annet barnevernet, Nav, tjenester til utviklingshemmede, rus og psykisk helse og skolen. De utgjør de en forskjell og står opp for andre. Norge trenger langt flere.

Derfor er FO fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer nærmere 33 000 og markerer hvert år den internasjonale sosialarbeiderdagen. I år vil vi vise bredden ved å intervjue fire medlemmer, et for hver av profesjonene forbundet organiserer.

Barnevernspedagogen Stine er hjertet i barnevernstjenesten

 

Barnevernspedagogen er barnas forkjemper. De står opp for tryggheten til barn og unge, og ser familiens livssituasjon i en helhetlig sammenheng. Barnevernspedagogen bruker sin sosiale og barnevernsfaglige kompetanse til å sørge for at barn og unge får tryggere oppvekstsvilkår. De sørger for at hver enkelt opplever tilhørighet, trygghet, mestring og medbestemmelse i eget liv. De utgjør en essensiell rolle i hele velferdsstaten. En god oppvekst varer livet ut. Derfor er barnevernspedagogen er en uvurderlig ressurs for samfunnet.

Er du barnevernspedagog, men enda ikke medlem av FO?

Bli medlem av FO

Sosionomen Lotte er hjertet i kriminalomsorgen

 

Sosionomen er forkjemper for sosial rettferdighet, og bruker kunnskapen sin til å gi folk bedre livsvilkår. Sosionomen er den som har kompetanse og mot til å forebygge, redusere og løse sosiale problemer. Sosialt arbeid er samfunnets sikkerhetsnett og sosionomene sørger for at nettet fanger opp de som trenger hjelp. Deres unike kompetanse gjør dem til en uerstattelig ressurs for samfunnet.

Er du sosionom, men enda ikke medlem av FO?

Bli medlem av FO

Vernepleieren Karl-Terje er hjertet i tjenestene til personer med utviklingshemming

 

Vernepleieren er en helse- og sosialarbeider, som gjennom målrettet miljøarbeid og brukermedvirkning tilrettelegger for hverdagsmestring og økt livskvalitet i et livsløpsperspektiv. Vernepleieren er autorisert helsepersonell med legemiddelkompetanse, og arbeider med å bistå personer med ulike fysiske-, sosiale og kognitive utfordringer. Empowerment, selvbestemmelse og ivaretakelse av grunnleggende rettigheter er sentralt i arbeidet.  Vernepleieren arbeider både i kommunale helse- og omsorgstjenester, i helseforetakene, på skoler, innenfor habilitering og rehabilitering, kort sagt i hele bredden av velferdstjenestene.  

Er du vernepleier, men enda ikke medlem av FO?

Bli medlem av FO

Velferdsviteren Stian er hjertet i Nav

 

Velferdsviteren ser styrkene hos andre. De ser ressursene til personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, og er eksperter på hvordan arbeidshverdagen kan tilpasses til hver enkelt. Deres engasjement gir økt livskvalitet og en følelse av mestring til dem som ellers ikke ville vært en del av arbeidslivet. De har en uvurderlig sosialfaglig og tverrfaglig kompetanse innenfor blant annet juss, økonomi og organisasjonsteori. Velferdsviteren jobber for at alle skal ha like muligheter. De utgjør en viktig rolle i velferdsstaten.

Er du velferdsviter, men enda ikke medlem av FO?

Bli medlem av FO