Velferdsviterne

Velferdsviterundersøkelsen 2022 

Undersøkelsen ble sendt til 280 medlemmer. Vi fikk svar fra 110 respondenter. Av disse var 88,9% yrkesaktive, 5,6% studenter og 5,5% ikke yrkesaktive. 

Sammenfatning av hovedfunnene fra undersøkelsen:

Utdanningsnivå

 • 54% av respondentene oppga bachelorgrad som høyeste utdanningsnivå. 
 • 31% har videreutdanning. 
 • 15% har mastergrad. 
 • Praksis i utdanningen  
 • 56% oppga at de ikke hadde praksis underveis i utdanningen.  
 • Flere av respondentene sier at de skulle ønske de hadde praksis underveis i utdanningen. 

Hvor kjent er utdanningen og studentenes kompetanse?

Velferdsviterutdanningen oppleves anerkjent på arbeidsplasser der det er flere ansatte som har denne utdanningen.  Den generelle tilbakemeldingen er imidlertid at utdanningen oppleves å være lite kjent og dermed også lite anerkjent.  

LES MER: Hva er en velferdsviter? 

Opplever du at utdanningen som velferdsviter er relevant for den jobben du har i dag?

 

 • 67,4% opplever utdanningen som velferdsviter relevant for jobben de har i dag.  
 • 20,0% opplever utdanningen som velferdsviter delvis relevant for jobben de har i dag. 
 • 5,3% svarte at utdanningen ikke er relevant for den jobben de har i dag.  
 • 7,4% svarte at de er usikker/vet ikke  (Det er rimelig å anta at dette er studenter).

På spørsmål om hvor lang tid tok det fra de var ferdig med bacheloren til de fikk en jobb som var relevant for utdanningen, fikk vi følgende svar:

 • 63% oppga at de fikk jobb som var relevant for utdanningen innen 3 måneder.  
 • 12% oppga at de fikk jobb som var relevant for utdanningen innen 3-6 måneder. 
 • Hvor stor stillingsstørrelse har du?:  
 • 85.3% oppga at de jobber i 100% stilling.  
 • 14,7% oppga at de jobber deltid.  (Disse fordeler seg jevnt på stillingsstørrelse fra 10-99% stilling).
 • 9 av 14 respondenter som jobber deltid oppga at de ønsker seg fulltidsstilling. 
   

Hva var utslagsgivende for at du valgte FO som din fagforening?

 • 56% svarte at de valgte FO fordi det er et profesjonsforbund.  
 • 27,5% fordi FO har tillitsvalgt på arbeidsplassen 
 • 23% svarte at de ble vervet av andre FO-medlemmer, eller på stand. 
 • 17,6% på grunn av medlemsfordeler 
 • 14,3% på grunn av FOs helse- og sosialpolitikk 

Det er liten spredning av velferdsvitere utover i landet. De fleste jobber i fylkene Viken, Oslo og Agder. Dette er de fylkene som har utdannet velferdsvitere. I dag er det kun høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad som tilbyr utdanningen.  

Basert på svarene fra spørreundersøkelsen ønsker velferdsviterutvalget å jobbe videre med følgende saker: 

 • Velferdsviter som profesjon 
 • Velferdsviterutvalget skal jobbe for å synliggjøre velferdsviterne og deres kompetanse i relevante saker i FO. 

Arbeidsforhold 

Velferdsviterutvalget mener utfordringene knyttet til vold og trusler om vold på arbeidsplassen er særlig aktuelt å jobbe videre med. Spesielt sett i lys av de alvorlige hendelsene på NAV kontor. Utvalget skal blant annet bidra til økt fokus på tilgjengelighet og tilstedeværelse for brukerne. Ansattes sikkerhet på arbeidsplassen er høyt prioritert i FO. Utvalget ønsker å bidra med kunnskap og erfaring i dette viktige arbeidet. 

Helhetlig oppfølging/tverrfaglig/tverretatlig samarbeid/koordinerte tjenester   

Velferdsviterutvalget ønsker å bistå FO i arbeidet med saker som handler om NAV, for eksempel «Helhetlig gjennomgang av NAV». Mange av FOs velferdsvitere jobber i NAV. Vi kjenner til aktuelle utfordringer knyttet til styring og organisering, og ser konsekvensene vedtatt politikk får for sluttbruker. Vi har erfaring med utfordringer knyttet til praktisering av gjeldende lover og regelverk opp mot helhetlige, tverrfaglige, samordnede og koordinerte tjenester, samt videreutvikling av tjenestene. 

Medlemsrettet aktivitet 

Velferdsviterutvalget ønsker å bidra til at velferdsviterne i FO får kjennskap til, og informasjon om, FOs kurs og webinar, for eksempel FOrskerfrokost og kurs om vold og trusler. Når FO arrangerer kurs som er spesielt aktuelle for velferdsvitere ønsker utvalget at det skal sendes ut invitasjon direkte til disse medlemmene.