Anerkjennelse av ulikhet
Aksept: Tar du høyde for andres preferanser og levemåter når du møter brukeren?

  • I YGD slås det fast at respekt for enkeltindividers verdier er grunnleggende i sosialfaglig arbeid (s.6). Hva gjør dere på arbeidsstedet deres for å bli kjent med den enkelte brukers verdier?
     
  • Sosialarbeidere trår ofte inn i brukernes privatsfære, enten fordi de arbeider i andres hjem, går på hjemmebesøk eller må stille spørsmål som angår personlige forhold. Hva kan gjøres for å forebygge krenkelser og ivareta respekten for den andres privatliv i disse situasjonene?
     
  •  Det påpekes i YGD at ulik kulturell bakgrunn kan gi ulike oppfatninger og vurderinger av en konkret situasjon (s.8). Har dere eksempler på slike situasjoner? Hvordan møter vi best denne typen utfordringer? Kjenner dere til eksempler på handlinger eller levemåter som er blitt påtalt av hjelpeapparatet, men som burde vært akseptert?
     
  •  I YGD sies det at yrkesutøverne har et ansvar for å skille mellom preferanser og levemåter som må anerkjennes, og de som bryter med fundamentale menneskerettigheter og lovreguleringer (s.6). Diskuter hva slags handlinger og atferd det kan være snakk om, som ikke kan anerkjennes av hjelpeapparatet.

Ressurs til oppgaven:  Yrkesetisk grunnlagsdokument (YGD)