Kvinne ser til siden. Foto til refleksjonsoppgave om yrkesetikk.
ANSVAR: Jo mer et menneske trenger hjelp, og jo viktigere denne hjelpen er for vedkommende, desto mer makt har profejonsutøveren.

Utøvelse av makt vil alltid være en integrert del av helse- og sosialfaglig arbeid. Hva kan øke faren for maktmisbruk, og hvordan kan dere forebygge det?

Til refleksjon og diskusjon:

  • YGD slår fast at helse- og sosialfaglig arbeid med nødvendighet innebærer utøvelse av makt (s.10). Profesjonell makt innebærer innflytelse til å påvirke situasjonen til den som trenger bistand, og skal brukes til den andres beste. Hva er det som kjennetegner situasjoner der maktbruk går over til å bli maktmisbruk?
  • Har dere eksempler på situasjoner der det kan være nødvendig å gripe inn på en måte som er uønsket av brukeren selv? Hvordan vil dere begrunne at brukerens ønsker må tilsidesettes?
  • I YGD framholdes det at mange brukere kjenner seg avmektige i møte med hjelpeapparatet. Diskuter hva som kan være grunnene til dette, og hva som kan gjøres for å redusere brukernes avmakt.
  • I YGD nevnes det noen eksempler på hvordan den profesjonelle kan fordele makt og ansvar mellom yrkesutøver og bruker (s.10-11). Ta utgangspunkt i eksemplene og diskuter hva dere lykkes godt og mindre godt med på deres arbeidsplass, f.eks. når det gjelder å:
  1. etterspørre brukernes forståelse og forslag til problemløsning, og dele deres egen forståelse og begrunnelsene for det som gjøres
  2. sikre at skriftlig informasjon forstås av brukeren
  3. forebygge at begrepsbruk og omtale av brukeren oppleves krenkende
  • I situasjoner der yrkesutøverne kjenner seg avmektige eller utrygge, eller har negative holdninger overfor en bruker, kan faren for maktmisbruk øke, hevdes det i YGD (s.11). Er dette noe dere kjenner dere igjen i?  Hva kan eventuelt gjøres for å forebygge en unødvendig autoritær tilnærming i disse situasjonene?
  • Det framholdes i YGD at utøvelse av makt og myndighet er særlig utfordrende i arbeidet med brukere som ikke selv kan gi uttrykk for ønsker og behov (s.11). Diskuter hva som kan gjøres for å identifisere hva som er viktig for disse brukerne.