Dialog og samarbeid. To personer snakker sammen. Foto.
KOMMUNIKASJON: Hvordan er kommunikasjonen mellom profesjonene på din arbeidsplass og med brukerene?

Evnen til å inngå i dialog og samarbeid framholdes i Yrkesetisk grunnlagsdokument (YGD) som en forutsetning for utøvelsen av helse- og sosialfaglig arbeid (s.8).

Til refleksjon og diskusjon:

Spørsmål 1 

Snakk sammen om hvordan det tilrettelegges for dialog og brukermedvirkning på deres arbeidsplass, f.eks.:

Hva gjøres for at:

  1. brukerne skal få med seg relevant informasjon og den ansattes begrunnelser for vurderinger og beslutninger?
  2. yrkesutøveren skal få kjennskap til brukernes forståelse og vurdering av situasjonen? 
     

Spørsmål 2

Diskuter hva som kan være hindringer på deres arbeidsplass for:

  1. Dialog og brukermedvirkning
  2. Samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet

Kan noe gjøres for å bygge ned disse hindringene?
 

Spørsmål 3

Noen brukere har dårlige kommunikasjonsferdigheter. Hvordan kan det tilrettelegges for å komme i dialog med deres meninger og ønsker?
 

Spørsmål 4

I YGD sies det at yrkesutøverne har ansvar for å drøfte etiske dilemmaer med brukerne og kollegaer, og søke veiledning når de selv er i tvil (s.8). I hvilken grad gjøres dette på deres arbeidsplass?

  1. Hvis dette sjelden eller aldri skjer, hva kan være grunnene til det?
  2. Hva kan eventuelt gjøres for at dette skal skje oftere?
     

Spørsmål 5

For å inngå i et samarbeid – det være seg med bruker eller samarbeidspartnere - kreves det innsikt i og respekt for de andre involvertes kompetanse og rolle. Kjenner du til situasjoner der denne gjensidige respekten kan bli satt på prøve?