Portrett av eldre kvinne. Foto.
ANSVAR: Enkelte brukergrupper kan være mer utsatt for forskjellebehandling enn andre.

Til refleksjon og diskusjon:

 •  Case: (kommer/under oppdatering)

  Diskuter om dette er et eksempel/eksempler på urimelig eller rimelig forskjellsbehandling
   
 • Er det brukergrupper dere jobber med, som dere tenker blir utsatt for urimelig forskjellsbehandling - fra storsamfunnet eller hjelpeapparatet?
   
 • Har dere eksempler på at brukere er blitt utsatt for en likebehandling i situasjoner der de burde blitt behandlet ulikt?
   
 • Hvem tenker dere tilhører de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt i dag?
   
 • Er det brukergrupper dere tenker ikke får oppfylt rettighetene sine? I tilfelle hvorfor?
   
 • I Yrkesetisk grunnlagsdokument på s. 6 og 7 tas det til orde for at sosialarbeidere skal bekjempe urimelig forskjellsbehandling, være kritisk til standardiserte tiltak i møte med ulike situasjoner og behov, og arbeide for bedre levekår for utsatte grupper i samfunne. Diskuter hvilke muligheter og hindre som finnes på deres arbeidssted for å ivareta dette ansvaret.