Barnevernspedagogen er viktig i barnehagen


De fleste barn i Norge mellom ett og fem år tilbringer store deler av hverdagen i barnehagen. Det er en av våre viktigste sosialisering- og læringsarenaer og skal være et godt sted å være for alle barn.

Ansatte i barnehagen har en unik mulighet til å forebygge og fange opp barn som av ulike grunner har det vanskelig. De sitter med førstehåndsinformasjon om barnas helsetilstand og livssituasjon. Ansatte i barnehagen må ha kompetanse i å gjenkjenne tegn på omsorgssvikt og vite når de bør kontakte helse- og velferdstjenester som barnevern, helsestasjon og lignende. Denne kompetansen har barnevernspedagoger – de bør derfor være en del av staben i en barnehage. 

Hva kan barnevernspedagogen?
Barnevernspedagogens nøkkelkompetanse er å forstå barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne forståelsen.

De kan identifisere og gi hjelp til barn og unge i risikosituasjoner. En stor del av arbeidet deres handler om å sikre barn og unge nok omsorg, tilhørighet og mestring. Arbeidet styres ut fra barnets beste, og barnas egen stemme inkluderes i saker som berører deres liv.

Hva kan en barnevernspedagog i barnehagen bidra med? 

  • Sikre barnevernfaglig kompetanse
  • Gjenkjenne og identifisere tegn på omsorgssvikt gjennom observasjon i miljøet og i samtaler med foreldre og foresatte.
  • Bidra til at familien får de rette hjelpetiltak
  • Bistå foreldre i kontakt med ulike deler av hjelpeapparatet, informere om mulige hjelpetiltak fra barnevernstjenesten, NAV, avlastning, støttekontakt og liknende
  • Veilede foreldrene i foreldrerollen
  • Være bindeledd mellom foreldre og hjelpeapparatet
  • Gjøre terskelen lavere for å ta de anonyme drøftingene eller for å sende inn en bekymringsmelding
  • Bidra til å «ufarliggjøre» barnevernet, informere om mulige hjelpetiltak, anonym telefondrøfting, svare på spørsmål og liknende

Barnevernspedagogen kan ved å ta 30 studiepoeng i småbarnspedagogikk og 30 studiepoeng i barnehagepedagogikk, jobbe som pedagogisk leder i barnehage. 

Last ned som pdf