Barnevernspedagogen er viktig i skolen

Skolen er den eneste lovpålagte arenaen hvor alle barn og unge i Norge møter daglig gjennom ti skoleår. Skolen er en av våre viktigste sosialisering- og læringsarenaer og må være et godt sted å være for alle barn. Det er derfor viktig at skolen både legger til rette for god undervisning og for at barn som av ulike årsaker har det vanskelig, fanges opp og får hjelp.

I en travel hverdag med mange elever per lærer, og ulike komplekse utfordringer, har lærere verken tid eller ressurser til å håndtere dette. Skolen må ha nok voksne med riktig kompetanse som kan identifisere og å følge opp enkeltelever og klassemiljø. Her vil barnevernspedagogen være en viktig ressurs.

Skolen trenger gode støttesystemer bestående av andre faggrupper enn lærere. Disse kan aldri erstatte læreren, men er et viktig supplement som bidrar til bedre læring.

Hva kan barnevernspedagogen?

En barnevernspedagog er en sosialarbeider som er utdannet til å jobbe med barn og unge på ulike oppvekstarenaer og som kan bidra til at skolen blir en god læringsarena for alle barn.

Barnevernspedagogen er utdannet til å forstå barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne forståelsen. Barnevernspedagoger har særskilt kompetanse på å identifisere og gi hjelp til barn og unge i risikosituasjoner og jobbe med grupper. De er derfor godt kvalifisert for å jobbe med det psykososiale miljøet i skolen. Gjennom å jobbe med barns psykososiale miljø, forebygges krenkelser, mobbing, trakassering, vold og diskriminering og bidrar til bedre læring.

Barnevernspedagoger kan også bidra til å identifisere elever med særskilte behov, hjelpe foreldrene i foreldrerollen og drive forebyggende arbeid slik at nødvendige endringsskapende tiltak blir satt inn tidlig.

Dette gjør barnevernspedagogen i skolen:

  • bidrar til å lage et godt klasse- og skolemiljø gjennom målrettede tiltak på individ- og gruppenivå
  • identifiserer elever med særskilte behov
  • driver forebyggende arbeid slik at nødvendige tiltak blir satt inn tidlig
  • samtaler med elever som har spesielle problemer
  • er støttespiller til læreren i å hjelpe enkeltelever
  • veileder foreldre i foreldrerollen og er et bindeledd mellom foreldre og hjelpeapparatet


Last ned som PDF  (140KB)