Mann på stol

Fellesorganisasjonen er et fag- og profesjonsforbund for sosialarbeidere. Mange av våre medlemmer jobber innenfor rusomsorgen. Vi vil atter en gang sette fokus på et område som stadig blir utsatt for manglende eller svekkede tiltak.

Rusreformen, som vi håpet skulle gi de som har et rusproblem et sterkere og bedre tilbud, ble i fjor satt på vent, da politikerne ikke greide å bli enige om et felles grunnlag for å gjennomføre reformen. Forsking viser at rusbruken i samfunnet øker. Forebyggende arbeid blir nedprioritert. Flere unge vil stå i fare for å utvikle stor rusavhengighet. De som har rusproblemer, faller i større grad på utsida av det normale samfunnet. Hjelpetilbudet blir vanskeligere tilgjengelig. Boligmarkedet blir mindre tilgjengelig. En meningsfylt hverdag med et positivt innhold blir fraværende. Veien tilbake til et verdig liv blir vanskeligere.

I det siste har fagmiljø slått alarm. Kvamsgrind som gir et behandlingstilbud for aldersgruppa 18 – 27 blir lagt ned og store deler av tilbudet flyttes ut av fylket. Lade Behandlingssenter må avvikle deler av sitt tilbud på grunn av tapt anbud. Disse to behandlingsplassene har bygd opp en kompetanse og et behandlingstilbud gjennom mange år som nå forsvinner. Trondheim kommune klarer ikke å gi et bostedstilbud til rusavhengige kvinner selv om politikerne har vedtatt at det skal opprettes.

FO Trøndelag er bekymret for at manglende styring og prioritering av denne gruppen hjelpetrengende gjør at atter en gang vil en utsatt gruppe som står svakt i samfunnet fra før, bli marginalisert og skadelidende.

FO Trøndelag krever at politikere og administrative myndigheter nå våkner og tar denne gruppa på alvor. Samfunnet har ikke råd til å svikte de som i utgangspunktet står svakt og på utsida. Vi krever en tydelig rusreform som inneholder klare tiltak og hjelpetilbud, det være seg hjelp med psykisk helse, fysisk helse, avhengighetsproblemer, bolig og et verdig liv.

  • Sørg for mangfold og forutsigbarhet i tilbudene på rusfeltet
  • Bevar fagmiljøene som sitter på høy kompetanse
  • Gi alle rusavhengige et trygt og forutsigbart bostedstilbud
  • Gi rusavhengige et verdig liv
  • Styrk oppfølgingstilbuda i kommunen under og etter behandling