Styret i fylkesavdelingen er avdelingens utøvende organ. Det avholdes jevnlige styremøter i FO Trøndelag. Styret skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse. Styret har helhetlig ansvar for FO Trøndelag sin politikk.
 

Som det går frem av FOs vedtekter § 11 har styrets medlemmer møteplikt i styret og representantskapet. For å få til et handlekraftig styre er det nødvendig at oppsatt møteplan følges og at tidsplaner holdes. Nyvalgt styre fastsetter møteplan. Å delta i styret vil medføre arbeid og møtevirksomhet også utenom ordinær arbeidstid. Medlem i styret skal jobbe i forhold til avdelingens hovedarbeidsoppgaver:

  • Delta på styremøter og representantskapsmøter.
  • Møte forberedt til styremøtene og representantskapsmøtene.
  • Ta på seg ansvar for ulike oppgaver til neste styremøte, jamfør handlingsplan for perioden.

Fylkesavdelingsstyret består av følgende faste medlemmer:

Styret 2022-2024
Leder:Nils Karlsholm
Nestleder:Sylvi Dybvik
Fylkessekretær:Bente Aune Bragstad
Fylkessekretær:Elin Nilsen Oksvold
Fylkessekretær:Marit Monsø Bosness
Profesjonsfaglig sosionomer:Ann Kristin Nygård
Profesjonsfaglig barnevernspedagoger:Monica Finstad
Profesjonsfaglig vernepleiere:Gisle Hallan
Leder Tariffpolitisk utvalg:Runa Hjertø
Leder internasjonalt utvalg:Karin Bergstrøm
Leder seniorutvalget:Odd Gunnes
Styremedlem:Arnhild Skaanes
Landsstyremedlem:Lise Krangnes

 

Rose Gold