Styret i fylkesavdelingen er avdelingens utøvende organ. Det avholdes jevnlige styremøter i FO Trøndelag. Styret skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse. Styret har helhetlig ansvar for FO Trøndelag sin politikk.
 

Som det går frem av FOs vedtekter § 11 har styrets medlemmer møteplikt i styret og representantskapet. For å få til et handlekraftig styre er det nødvendig at oppsatt møteplan følges og at tidsplaner holdes. Nyvalgt styre fastsetter møteplan. Å delta i styret vil medføre arbeid og møtevirksomhet også utenom ordinær arbeidstid. Medlem i styret skal jobbe i forhold til avdelingens hovedarbeidsoppgaver:

  • Delta på styremøter og representantskapsmøter.
  • Møte forberedt til styremøtene og representantskapsmøtene.
  • Ta på seg ansvar for ulike oppgaver til neste styremøte, jamfør handlingsplan for perioden.

Fylkesavdelingsstyret består av følgende faste medlemmer:

Leder:

Nils Karlsholm

Nestleder:

Sylvi Dybvik

Fylkessekretær:

Marit Monsø Bosness

Fylkessekretær:

Bente Aune Bragstad

Fylkessekretær:

Elin Nilsen Oksvold

Leder internasjonalt utvalg: Karin Bergstrøm

Leder i tariffpolitisk utvalg:

Runa Hjertø

   

Profesjonsfaglig ansvalig for barnevernpedagoger:

Monika Finstad
Profesjonsfaglig ansvalig for sosionomer: Trond E. Reitan

Profesjonsfaglig ansvalig for vernepleiere:

Gisle Hallan
Styremedlem (Htv Trondheim kommune): Arnhild H. Skaanes

Landsstyrerepresentanter:

Lise Krangnes

 

Rose Gold