For utbetaling av klubbtilskudd må tilskuddet:

  • være innenfor rammen av forbundets vedtekter og politiske program.
  • oppfylle krav som regnskapsfører og revisjon stiller med dokumentasjon (f.eks. vedtak i klubbstyre, kvitteringer, ved servering må navn på deltakere legges ved)
  • følge retningslinjer vedtatt i fylkesavdelingen hva gjelder gaver, bevilgninger m.m.

FO Trøndelag dekker ikke utgifter til alkoholservering eller alkohol som gave.

Dersom klubben ønsker å gi gaver til medlemmer, har fylkeskontoret profileringsmateriell som klubben får kostnadsfritt fra fylkesavdelingen. Om det ønskes å gi andre gaver følges retningslinjer som fylkesavdelinga har vedtatt.

Klubbtilskuddet skal ikke dekke utgifter som i utgangspunktet er arbeidsgivers ansvar.

 

Bakgrunn for retningslinjene:

Vedtektene § 11.2 Fylkesavdelingens oppgaver sier at avdelingen har som en av sine hovedarbeidsoppgaver å utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt klubb- og tillitsvalgtapparat innenfor alle sektorer og tariffområder.  Det betyr blant annet at fylkesavdelingen skal bistå med økonomisk tilskudd til klubbene. Tilskudd til klubbene føres i fylkesavdelingens budsjett, kontogruppe 60 Klubber. FO Trøndelag gir tilskudd til klubbene, delvis uten søknad, delvis med. Størrelse på tilskudd som fritt kan disponeres, og hva det må søkes om, fremkommer av budsjett som vedtas årlig av årsmøtet/representantskapet i fylkesavdelingen. Bakgrunnen for dette er at det skal være enklere for klubbene å drive aktivitet, unngå stor pågang til AU samt ventetid på behandling av søknader, samt gi fylkesavdelingen god økonomikontroll. FO Trøndelag vedtar retningslinjer som skal tilstrebe at medlemmene får like vilkår i klubbene, uavhengig av klubbens størrelse.

Klubbens viktigste oppgaver jfr. vedtektenes § 12.3 er

  • Ivareta FOmedlemmenes interesser som arbeidstakere og profesjonsutøvere innenfor virksomheten
  • Arbeide for å rekruttere og beholde medlemmer
  • Avholde medlemsmøte etter behov

Klubbene oppfordres til å legge en plan for å oppfylle disse oppgavene, gjerne med en økonomisk ramme for aktiviteter og møtevirksomhet.

Klubbene oppfordres spesielt til å ha fokus på rekruttering og beholde medlemmer.

Klubbene er underlagt regnskapsføring gjennom fylkesavdelingens regnskap. Klubbene skal ikke besitte egne konto, alle utbetalinger skjer fra fylkesavdelingskontoret. Klubber med egen formålskonto i fylkesavdelingens budsjett må behandle regnskap og budsjett på sine årsmøter. Alle klubber anbefales å lage eget budsjett innenfor de rammene som fylkesavdelingens budsjett gir.