FO Trøndelag kan innvilge ekstern kursdeltakere for:

  1. Tillitsvalgte, når dette har tilknytning til/relevans for utførelsen av vervet.

  2. Medlemmer, i rekrutteringsøyemed til tillitsverv i avdelingen/klubber. Kurset må ha tilknytning til/relevans for det tiltenkte vervet.

  3. Deltakelse på konferanser i fagbevegelsen som det er viktig at avdelingen er representert på.

 

FO Trøndelag kan dekke kursavgift, reise og opphold. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn. I spesielle tilfeller hvor tillitsvalgt/medlem ikke får permisjon med lønn, kan tapt arbeidsfortjeneste dekkes. FO Trøndelag har anledning til å prioritere blant kurssøkere med en vurdering av aktualitet for utførelse av vervet og antall innvilgede kurs tidligere. AU har fullmakt til å behandle kurssøknader innenfor vedtatte budsjettrammer. Kurset/konferansen må være i tråd med handlingsprogrammet for FO Trøndelag. For frikjøpte tillitsvalgte med mer en 50 % frikjøp, gjelder også reglement for lønns- og arbeidsvilkår for lønna organisasjonstillitsvalgte i FO.