Fylkesavdelingens organisasjonsområde
FO Trøndelag organiserer medlemmer av FO som arbeider eller studerer i fylkesavdelingens organisasjonsområde, dvs i Trøndelag. For andre medlemmer gjelder bostedsadresse.

Fylkesavdelingens oppgaver
Fylkesavdelingen skal legge opp sin aktivitet i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer

Fylkesavdelingen har følgende hovedarbeidsoppgaver:

•    Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
•    Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt klubb- og tillitsvalgtapparat innenfor alle sektorer og tariffområder
•    Støtte og bistå de klubbtillitsvalgte
•    Være bindeledd mellom medlem/klubb og forbundskontor i medlemssaker
•    Drive tillitsvalgtskolering og avholde tillitsvalgtkonferanser
•    Samarbeide med andre fylkesavdelinger om tillitsvalgtskolering og bygging av fylkesoverskridende klubber
•    Drive aktiv medlemsverving og medlemsbevaring
•    Sørge for at medlemmene får et profesjonsfaglig tilbud på fylkesnivå
•    Støtte opp om det helse- og sosialpolitiske arbeid i forbundet og gi klubbene nødvendig støtte på dette området
•    Drive politisk påvirkningsarbeid
•    Opprette, skolere og opprettholde lokallag av FO-Studentene ved studiestedene i fylket
•    Verve studenter ved bachelor- og masterutdanningene
•    Arrangere årsmøter og representantskapsmøter i fylkesavdelingen
•    Fremme aktuelle saker for landsstyret
•    Samarbeide med andre fagorganisasjoner, profesjoner og ulike brukergrupper der dette er formålstjenlig
•    Sende beretning og regnskap til landsstyret