Fylkesavdelingens ansvar
•    Være kjent med FOs vedtekter og følge disse
•    Disponere økonomien i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer
•    Følge FOs overordnede politikk som vedtas av forbundets organer


Fylkesavdelingens hovedoppgaver
•    Ivareta medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold
•    Arbeide for yrkesfaglig aktivitet og utvikling
•    Arbeide for å fremme helse- og sosialpolitisk aktivitet og utvikling
•    Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt tillitsvalgtapparat, herunder opprette og opprettholde klubber og studentenes lokallag
•    Verve medlemmer til organisasjonen, herunder studenter ved grunnutdanningene
•    Drive tillitsvalgtskolering og avholde tillitsvalgtkonferanser
•    Arrangere medlemsmøter, kurs og andre tiltak om spørsmål innenfor medlemmenes fagområde og arbeidsforhold
•    Tildele økonomiske midler til drift av klubbene
•    Bistå avdelingsoverskridende klubber i samarbeid med de andre berørte avdelingene
•    Forpliktet til å samarbeide om nødvendige avdelingsoverskridende tiltak og aktiviteter 
•    Årlig sende ut en årsrapport med regnskap, budsjett og aktivitetsrapport til landsstyret
•    Arbeide for å fremme solidaritet og samarbeid med andre yrkesgrupper og ulike brukergrupper