Årsmøte er fylkesavdelingens høyeste myndighet og avholdes hvert andre år innen utgangen av mars.

Styret i fylkesavdelingen innkaller til årsmøte med minst seks ukers varsel. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøte må gjøre dette minst fire uker før årsmøtet holdes. Saker til årsmøtet med styrest innstilling gjøres tilgjengelig for medlemmene minst to uker før årsmøtet holdes.

Fylkesavdelingens representantskap møter med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer av FO har møte-, tale- og forslagsrett.

Rose gold