Internasjonal solidaritet har alltid vært en del av fagbevegelsen. FO Trøndelag sitt internasjonale solidaritetsprosjekt ble startet i 2016. Samarbeidspartnere på Madagaskar er Antsirabe kommune og LOVASOA, som er en tidligere misjonsskole som nå er et kultursenter i Antsirabe.
Prosjektet har 3 delprosjekter:
1.    Bistå i å etablere en sosialarbeiderforening
2.    Gi 50 barn fra fattige familier mulighet til utdanning
3.    Kompetanseheving

Fagforeningsetablering
Sosialarbeiderorganisasjonen GTSV (The group of social workers Vakinanakaratra) ble etablert i 2017 med støtte fra FO Trøndelag.  Sosialarbeidere som ønsker å bli medlemmer, må dokumentere at de har rett til tittelen sosialarbeider. Hovedmål for organisasjonen er å bidra til å verdsette og fremme sosialarbeiderprofesjonen i regionen.  Konkret handler dette om å vise til erfaringer med fagområdet sosialt arbeid på regionalt nivå, beskytte sosialarbeidere i deres oppdrag, utføre aktiviteter som fremmer sosialt arbeid, holde oppe profesjonens integritet og utvikle utveksling mellom sosialarbeidere på nasjonalt og internasjonalt nivå. 17 medlemmer deltok i oppstarten.

Skolebarn«Children in school»
har som mål å hjelpe barn fra fattige familier til å gå på skolen og bli værende i skolen. I et land med stor fattigdom er skolegang en vei ut av fattigdommen. Mange skolebygg er dårlige, og de mangler utstyr. Foreldrene må ofte betale deler av lærerlønna samt skolepenger, og skoleutstyr. Mange foreldre har ikke råd til å betale skoleutgiftene. 
50 barn og unge får nå støtte fra FO til å betale skolepenger, bistand til skoleuniform og mat på skolen. Barna  får også med seg noe mat og utstyr hjem til den øvrige familien. Tilskuddet til familiene gis med tanke på at barna skal få fortsette å gå på skolen og ikke må tas ut fordi familien trenger at de arbeider for å skaffe ekstra inntekt til familien. 

Kompetanseheving
Det gjennomføres årlig faglig skolering på LOVASOA for sosialarbeidere og kommunalt ansatte. (Utgikk i 2020 pga covid -19.) Fagpersoner fra RVTS Trøndelag har ansvaret for det faglige innholdet . Tema blir utviklet i samarbeid med en lokal arbeidsgruppe fra samarbeidspartnerene i Antsirabe. Kursene har vært workshops over tre dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Representanter fra FO Trøndelag har vært arrangører, godt støttet av ansatte på LOVASOA. 

Om Antsirabe og Madagaskar
Antsirabe er den nest største byen i Madagaskar. Byen ligger i høylandet og har et behagelig subtropisk klima. Antsirabe har vært hovedsete for norsk misjon på Madagaskar. Misjonærene bidro til å utvikle det lokale språket, gassisk, som skriftspråk. Det andre offisielle språket er fransk, da landet lenge var en fransk koloni. Madagaskar ble selvstendig i 1960 og var lenge ganske stabilt politisk. Fra 2000-tallet har det vært mye politisk uro som har medført dårligere levekår, mer analfabetisme og økende fattigdom. 

Evaluering
I 2020 ble det gjennomført en evaluering av prosjektet. Prosjektet har vært viktig for å få fram at sosialt arbeid er et profesjonsfag, ikke veldedighet. Inspirasjonen fra FO Trøndelag har hatt stor betydning for utviklingen av deres organisasjon. Foreldrene til skolebarna har stor takknemlighet for at barna deres får gå på skole. Dette gir dem verdighet og håp om at det finnes en vei ut av fattigdommen. Mange av elevene kan også vise til gode skoleresultater og utvikling. Deltakerne av workshopene har hatt stort utbytte av skoleringen. Flere ser behov for mer kompetanseheving og mulighet for å diskutere egne problemstillinger og utfordringer. 

I FO Trøndelag er mye av oppfølgingen lagt til internasjonalt utvalg. Medlemmer i utvalget, og særlig de som har møtt våre samarbeidspartnere på Madagaskar, har lært noe om hva det vil si å utføre sosialt arbeid i et fattig land med store utfordringer. Vi har også lært en god del om solidaritet i praksis og har blitt inspirert av å møte engasjerte og dyktige kollegaer og samarbeidspartnere. Nåværende avtale gjelder ut 2021.

Sosialarbeidere på Madagaskar