Dark Overlay

Styrk barnevernet i Trøndelag!

Publisert:
okt

FO Trøndelag registrerer at barnevernet i Trøndelag er i positiv utvikling. Men mye er fortsatt veldig sårbart.

Samfunnsoppdraget som tilligger barnevernet er et av de vanskeligste oppdragene vi i kommunen forvalter. Barnevernloven forteller hvilke kvalitetskrav samfunnet har til barnevernet på vegne av barn, unge og deres foreldre. Barnets beste og faglig forsvarlighet er de to mest sentrale begrepene i loven.

Forsvarlighetskravet innebærer at tjenestene må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang. Bemanningen i barnevernet er derfor en avgjørende faktor for å oppfylle lovens krav. Dette gjelder det kommunale så vel som det statlige barnevernet.

 

FO, Fagforbundet og LO anbefaler at det innføres en veiledende bemanningsnorm for det kommunale barnevernet hvor hver barnevernsarbeider har ansvar for mellom 9 – 15 barn. En barnevernstjeneste med tilstrekkelig bemanning representerer ikke bare bedre hjelp til en sårbar gruppe, det er også en fornuftig samfunnsøkonomisk satsning.

 

Dagens realitet er at saksbehandlere har oppfølgingsansvar for mellom 20-30 barn og deres familier. Dette fører til at det blir vanskelig å yte forsvarlig hjelp til barnets beste.

Barnevernsansatte drukner i arbeid og kompetanseutvikling kommer dessverre i andre rekke. FO opplever at mange erfarne barnevernsansatte forlater barnevernet på grunn av at de ikke får påfyll av kompetanse og faglig utvikling. 

Jenter venner

 

Fellesorganisasjonen er også bekymret for alle de ungdommene som blir overlatt til seg selv, etter at de har vært under barnevernets omsorg frem til de fyller 18 år. Dette er ungdommer uten noe privat sikkerhetsnett. Ungdommer som statistisk sett lettere havner i utenforskap enn andre unger som har hatt en trygg og god oppvekst. De representerer en risikogruppe der det er flere som ruser seg, de har svakere helse og greier seg dårligere i arbeidslivet. Mange lever under fattigdomsgrensa, søker kriminelle miljøer og trenger ofte livslang bistand fra hjelpeapparatet. 

 

Dette kan imidlertid gjøres noe med. Ungdommer som har fått god oppfølging etter fylte 18 år klarer seg bedre. Denne oppfølgingen kalles ettervern​.

​Fellesorganisasjonen mener at ungdom i denne gruppen må få rettighetsfestet ettervern til og med fylte 25 år. Et godt ettervernstilbud må være helhetlig og basert på koordinert samarbeid i hjelpeapparatet når det gjelder både utdanning, økonomi, sosialt nettverk, psykisk helse, ernæring og bosted. 

 

FO Trøndelag ønsker en betydelig styrking av barnevernet til det beste for barn og unge i vår region!

 

Vedtatt av årsmøtet 14.03.2018