Kvinne i skolegård, barn i bakgrunnen

Å sikre barn trygge oppvekstsvilkår er en sentral samfunnsoppgave og en viktig investering i framtida. Her er skolen en viktig arena, der barn skal oppleve fellesskap, mestring og bli sett. Derfor er det avgjørende at vi gir god oppfølging til barn og unge som har en vanskelig skolehverdag, og som sliter faglig og sosialt.

Fellesorganisasjonen er et fag- og profesjonsforbund for sosialarbeidere. I dag jobber om lag 3 000 barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere som miljøterapeuter i skolen. Dette er profesjoner som har kompetanse til å oppdage utfordringer og gi oppfølging til enkeltelever, samtidig som de jobber systematisk med det psykososiale miljøet på skolen. Miljøterapeuten bør være lett tilgjengelig i et skole- og klassemiljø. I tillegg har miljøterapeutene god veiledningskompetanse, og kan jobbe tett med foresatte for å oppnå endring Denne kompetansen utnyttes dessverre ikke godt nok i skolen i dag. I overordnet del av den nye læreplanen er folkehelse og livsmestring et stort fokus. Miljøterapeuter har verdifull kompetanse som kan bidra til å oppnå dette målet. Både opp mot elever, foresatte og lærere.

FO mener at utfordringene mange unge sliter med, kan avdekkes og jobbes med på et tidlig tidspunkt med riktig kompetanse i skolen. Sosiale problemer som ensomhet og mobbing løses best med sosialt arbeid. Innsatsen bør skje i miljøet der barna er, og nettopp derfor er skolen en unik arena for å jobbe forebyggende. Miljøterapi i skolen supplerer det pedagogiske tilbudet og skiller seg fra tilbudet som helsesykepleier og skolepsykolog gir. Miljøterapeuten er en kjent voksen som alle elever vil kunne forholde seg til i skolehverdagen. Det bidrar til at det er en lav terskel for å henvende seg til ham eller henne, og det er gode muligheter for å utnytte den viktige relasjonskompetansen som FOs profesjoner innehar.

Allerede i barnehagen og tidlig i barneskolen legges grunnlaget for faglig mestring og sosial fungering. Vi ser at noen barn allerede der faller utenfor. Da vil det være behov for tiltak ut over den tradisjonelle undervisningen. Tidlige skoleerfaringer har betydning for mestring i ungdomsskolen og fullføring av videregående opplæring. De fleste som faller ut av videregående skole har strevd og hatt behov for hjelp gjennom mange år. Det forteller oss at tidlig innsats på alle skoletrinn må styrkes, slik at flere unge får nødvendig kompetanse for å lykkes i arbeidslivet.

En god oppvekst varer livet ut. Skal vi gi alle barn like gode muligheter for å lykkes i livet, trenger vi flere miljøterapeuter. FO mener at miljøterapeutenes sosialfaglige kompetanse i skolen bør lovfestes. Det vil være en viktig investering i framtida.