• I FNs oversikt over den økonomiske situasjonen i verden er Nepal nr. 22 og Madagaskar nr. 6 nedenfra av de 187 landene FN har registrert. Norge er nr. 3 fra toppen.
  • FO Trøndelag deltar aktivt i det internasjonale solidaritetsarbeidet, både i kraft av å være en profesjonsorganisasjon for helse- og sosialarbeidere og i kraft av å være en fagforening.
  • Fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre folkelige interesseorganisasjoner i de landene vi samarbeider med, må selv gå i front, men vi gir dem vår støtte og solidaritet.

 

FO Trøndelag gir derfor støtte til helse- og sosialarbeider-, fagforeningskollegaer, og interesseorganisasjoner slik at de får muligheter til å organisere seg, drive påvirkning og faglig utvikling og fagutveksling. FO Trøndelag støtter og bidrar i utviklingsprosjekter hvor sosialt- og sosialpedagogisk arbeid er viktige elementer, samt støtter tiltak som styrker gjensidig forståelse og engasjement mellom FO Trøndelags medlemmer og våre samarbeidspartnere i Nepal og på Madagaskar.

Vårt engasjement i Nepal bidrar til å reise menneskeverdet for personer med utviklingshemminger og styrke deres muligheter til å bidra i samfunnet.

Vår tilstedeværelse i 10 år har ført til at personer med utviklingshemninger har gått fra å være gjemt, til stolt å bli vist frem på sosiale medier. Noen har fått dagtilbud med muligheter til å delta på sine vilkår, og foreldre går i demonstrasjonstog for bedre rettigheter.

 Madagaskar barnehage

Vårt engasjement på Madagaskar føret til fortsatt skolegang for mange barn, faglig styrking av sosialarbeidere og støtte til sosialarbeidere som ønsker å organisere seg.

Ved at vi engasjerer oss i faglig arbeid internasjonalt er vi med på å skape en forskjell for mennesker og bedre menneskeverdet for enkelte. Samtidig ser vi og lærer vi mye om andre lands kulturer og tradisjoner, både om andre måter å gjøre ting på/ takle hverdagen, om ikke å ta seg selv så høytidelig og vi opplever en fantastisk stå på vilje, humør og glede! Dette har vi bruk for!

 

En globalisert verden har mange konsekvenser som betyr utfordringer for helse og sosialfaglig arbeid som fag.

For å svare på disse utfordringene er det nødvendig med et styrket internasjonalt samarbeid og at faglige og demokratiske rettigheter må styrkes gjennom forpliktende samarbeidsavtaler.

 

Vedtatt av årsmøtet 14.03.2018