I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. I dette arbeidet er de lokale tillitsvalgte uvurderlig for å fremme vår politikk. Vi har derfor laget en oversikt og forslag til hvilke saker som vi mener kan fremmes overfor politikkerne. Tilpass gjerne kravet til egen kommune/fylket. Som tillitsvalgte står dere fritt til å fremme saker som er viktig for FO lokalt.

FO Trøndelag har følgende innspill til kommune- og fylkestingsvalget 2023

 

1. Arbeidsliv

 • Alle offentlige virksomheter skal ta i bruk Aktivitets- og Redegjørelsesplikten (ARP) for å kartlegge og motvirke ulikelønn. Der det avdekkes ulikelønn skal det iverksettes lokale tiltak for å rette opp dette.
 • Alle offentlig virksomheter skal ha en gjennomgang va hvilken kompetanse som kreves for de ulike oppgavene som skal ivaretas og tilstrebe å ha rett kompetanse på rett sted.
 • Alle arbeidstakere skal sikres vern mot vold og trusler om vold knyttet opp mot sitt arbeidsforhold gjennom tydelig og godt kjente rutiner på sikkerhet og oppfølging. Det skal gjennomføres risikovurdering på arbeidsplasser hvor ansatte arbeider med mennesker og ledere skal skoleres i forskrifter vedr. vold og trusler om vold og ha gode systemer om rapportering.
 • Alle ansatte skal ha oppgaver som kan ivaretas innenfor vanlig arbeidstid, særlig innenfor tjenestested som er fysisk/psykisk krevende, som f.eks. barnevern og rus/psykisk helse

 

2. Tjenester til mennesker med utviklingshemming

 

 • Mennesker med utviklingshemming skal ha lik rett til et verdig liv på linje med mennesker uten utviklingshemming. Alle skal ha et meningsfylt dagtilbud og tilrettelagt fritidstilbud.
 • Tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming skal ha høy faglig kompetanse. Det må utarbeides en plan på alle steder for å sikre tilstrekkelig vernepleierfaglig kompetanse i tjenestetilbudet.

 

3. Barnevern

 • Alle barn skal være sikret gode oppvekstsvilkår
 • Barnevernstjenesten i kommunene skal ha tilstrekkelig bemanning for å ivareta de oppgavene som skal ivaretas. Det må gjennomføres med å ha en bemanningsnorm på 9-15 saker pr. ansatt avhengig av alvorlighetsgraden og arbeidsmengden i sakene.
 • Oppvekstreformen krever at det er barne- og sosialfaglig kompetanse på alle nivå og tjenestetilbud i kommunene.
 • De ansatte må tilbys gode etter- og videreutdanningstilbud for å imøtekomme krav til kompetanse jfr. Lov om barnevern.

 

4. Rus og psykisk helse

 • Tjenestetilbudet til mennesker som strever med rus og psykisk helse må tilrettelegges slik at de får tilbud om hjelp ut fra sine behov og ikke ut fra hjelpeapparatets oppbygging.
 • Det må legges større vekt på det forebyggende arbeidet
 • Det sosialfaglige perspektivet på få større plass i tjenestetilbudet hvor det vektlegges å se helhetsperspektivet

 

5. Nav

 • Nav må tilstrebe en tettere dialog med brukerne, med anledning til  fysiske møter, hvor en kartlegger alle sider av problematikken før en i samarbeid med bruker finner de mest hensiktsmessige tiltakene
 • Det er viktig å få et økt sosialfaglig perspektiv inn i tjenestene fra Nav
 • Andelen ansatte med sosialfaglig kompetanse må økes for å kunne få en mer komplett helhetlig vurdering.
 • Navs tjenestetilbud må ha en helhetlig gjennomgang med fokus på tillitsbasert oppgaveutførelse og mindre detaljstyring

 

6. Skole og utdanning

 • Barnehage, skole og SFO må sikres miljøterapeutisk personale som et supplement til det pedagogiske personale for å gi barna en helhetlig trygg barnehage- og skolehverdag.
 • Miljøterapeutisk kompetanse er viktig både utfra et forebyggende perspektiv, tilrettelegging for barn med spesielle behov og i samarbeid med foreldre.
 • Det er viktig at pedagogisk personell og sosialfaglig personell har like arbeidsvilkår

 

7. Kvinnepolitisk perspektiv

 • Det må arbeides for at alle som ønsker det har mulighet til heltidsstilling
 • Alle systemer som medvirker til forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet må avvikles og det må etableres rapportering om hvordan likestilling og likelønn blir ivaretatt på den enkelte arbeidsplass

 

 8. Velferdsstat og dens tjenestetilbud

 • Vi må få til en samkjøring av tjenestetilbudene slik at det samlede tjenestetilbudet henger sammen og gir det beste tilbudet for brukerne til et best mulig samfunnsøkonomisk ståsted
 • Det skal ikke være profittbasert anbudsutsatte velferdstjenester i Norge
 • Velferdsstatens tjenester skal motvirke fattigdom og utenforskap.