Profesjonsrådet for sosionomer ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle sosionomers og velferdsviteres kompetanse.

Du kan søke stipend til

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor sosionomens eller velferdsviterens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre sosionomers og velferdsviteres posisjon eller arbeidsfelt.

Det gis ikke stipend til:

 • Gjennomføring av kurs og etter-, videre- eller masterutdanning.
 • Oppstart eller drift av kommersiell virksomhet.

For å søke kreves det at du er

 • Utdannet sosionom eller velferdsviter, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Profesjonsrådet oppfordrer praktikere til å søke fagstipend, og vi ønsker særlig artikler som belyser koronapandemiens konsekvenser for velferdstjenestene. FO er opptatt av klima og miljø, og det er behov for artikler som viser hvordan grønt sosialt arbeid kan aktualiseres i praksis. Andre aktuelle temaområder for fagstipend er sosialt arbeid i Nav, skolen, barnevernet, kriminalomsorgen og helsevesenet, samt samfunns- og grasrotarbeid, politisk påvirkningsarbeid, boligsosialt arbeid, rus og psykisk helse. 

Praktiske opplysninger

 • Søknadsfrist er 25. august 2021.
 • Mal for søknaden finner du her. (PDF, 715KB)
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs. Kurset avholdes 25. og 26. september, med oppfølging 13. og 14. november.
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre aktuelle fagtidsskrifter.
 • Stipendet kan utbetales som honorar eller til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.).
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for sosionomer avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av september 2021.

Søknad sendes på e-post: kontor@fo.no.

Spørsmål kan rettes til:

Rådgiver Andreas Kikvik
Telefon: 472 70 468
E-post: andreas@fo.no