FO ønsker med dette stipendet å styrke, synliggjøre og videreutvikle sosionomens kompetanse.

Hvem kan søke FO om stipend for sosionomer?

Du må være medlem i FO og være utdannet sosionom, eller ha tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
Profesjonsrådet for sosionomer oppfordrer praktikere til å søke.

Vi ønsker oss særlig artikler som omhandler koronapandemien og hvordan den har påvirket og fortsatt påvirker ulike velferdstjenester. Andre temaer vi oppfordrer medlemmer til å belyse er blant annet sosialt arbeid i NAV, skolen, barnevernet, kriminalomsorgen, helsevesenet, samfunnsarbeid, grasrotarbeid, politisk påvirkningsarbeid, boligsosialt arbeid, rus og psykisk helse.

Send søknaden til kontor@fo.no 

Stipendet kan brukes til å:

 • Skrive fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor sosionomens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide søknad om ph.d./doktograd
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre sosinomens posisjon eller arbeidsfelt.
 • Stipendet gis ikke til gjennomføring av kurs og etter-, videre-, eller masterutdanning.

Om stipendet

 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs som holdes i Oslo i 17. og 18 oktober, med oppfølgingsdag 14. eller 15. november.
 • Vi ønsker at du publiserer fagartikkelen i Fontene eller Fontene forskning, men den kan også publiseres i andre tidsskrifter innen sosionomens fagfelt.
 • Stipendet kan gis som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med innkjøp av litteratur, reise, opphold, konferanseavgift eller til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt eller etter avtale.
 • Profesjonsrådet for sosionomer avgjør hvem som får stipend i løpet av oktober 2020. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med rådgiver Andreas Kikvik.
Telefon: 472 70 468
E-post: andreas@fo.no