Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse. Stipendene vil som hovedregel være på inntil 20.000 kroner.

Du kan søke stipend til

 • Skriving av fagartikkel/bokkapittel med tema innenfor vernepleierens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme Paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide ph.d.-søknad/deltakelse på skrivekurs tilpasset for fagfellevurderte artikler.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre vernepleieres posisjon eller arbeidsfelt.
 • Det gis ikke fagstipend til gjennomføring av etter-, videre- eller masterutdanning.

Profesjonsrådet for vernepleiere oppfordrer vernepleiere både fra praksisfeltet og akademia til å søke stipend. Gode praksiseksempler, poster og presentasjoner eller forskning som fremmer vernepleierfaglig utvikling er vårt hovedfokus.  
Vi ønsker oss særlig artikler som omhandler koronapandemien og hvordan den har påvirket og fortsatt påvirker ulike velferdstjenester. FO tar spørsmål om klima og miljø på alvor og vi er opptatt av at også sosialt arbeid skal gjenspeile det.  Vi oppfordrer derfor medlemmer til å skrive om grønt sosialt arbeid og presentere virksomheter som har satt dette på agendaen.

For å søke kreves det at du er                

 • Utdannet vernepleier, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Praktiske opplysninger

 • Søknadsfrist er 7. mars 2021.
 • Mal for søknaden finner du her. (DOCX, 27KB)
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs. Kurset avholdes i Oslo i løpet av våren 2021 eller høsten 2021.
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter som er opptatt av vernepleierens fagfelt (for eksempel Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, LUPE el.).
 • Stipendet kan utbetales som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.) og til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for vernepleiere avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i senest første halvdel av mars 2021.

Søknad sendes på epost til: kontor@fo.no


Spørsmål kan rettes til:
Rådgiver Gry Reinsnos
Telefon: 970 63 627
E-post: gry@fo.no