Profesjonsrådet for sosionomer ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle sosionomers og velferdsviteres kompetanse.

Du kan søke stipend til

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor sosionomens eller velferdsviterens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre sosionomers og velferdsviteres posisjon eller arbeidsfelt.
 • Det gis ikke stipend til gjennomføring av kurs og etter-, videre- eller masterutdanning.

For å søke kreves det at du er

 • Utdannet sosionom eller velferdsviter, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Profesjonsrådet for sosionomer oppfordrer praktikere til å søke fagstipend. Vi ønsker oss særlig artikler som omhandler koronapandemien og hvordan den har påvirket og fortsatt påvirker ulike velferdstjenester. FO tar spørsmål om klima og miljø på alvor og vi er opptatt av at også sosialt arbeid skal gjenspeile det. Vi oppfordrer derfor medlemmer til å skrive om grønt sosialt arbeid og presentere virksomheter som har satt dette på agendaen. Andre temaer vi oppfordrer medlemmer til å belyse er blant annet sosialt arbeid i NAV, skolen, barnevernet, kriminalomsorgen, helsevesenet, samfunnsarbeid, grasrotarbeid, politisk påvirkningsarbeid, boligsosialt arbeid, rus og psykisk helse.

Praktiske opplysninger

 • Søknadsfrist er 7. mars 2021
 • Mal for søknaden finner du her. (DOCX, 27KB)
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs. Kurset avholdes i løpet av høsten 2021.
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre aktuelle fagtidsskrifter.
 • Stipendet kan utbetales som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.) og til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for sosionomer avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av mars 2021.

Søknad sendes på e-post: kontor@fo.no.

Spørsmål kan rettes til:

Rådgiver Andreas Kikvik
Telefon: 472 70 468
E-post: andreas@fo.no