Permisjonsrettigheter er regulert i arbeidsmiljøloven (kap. 12) og i mange tariffavtaler.
Loven regulerer rett til permisjon ved svangerskapskontroll, svangerskap, fødsel, omsorg for barn, amming, barns og barnepassers sykdom, militærtjeneste, offentlige verv og religiøse høytider. Flere av disse bestemmelsene er også tatt inn i tariffavtaler, men da ofte med noe bedre vilkår enn etter loven. Loven gir i tillegg rett til permisjon i forbindelse med omsorg og pleie av nære pårørende, for eksempel foreldre.

Loven gir også, med noen begrensninger knyttet til arbeidsgivers behov for forsvarlig drift, rett til hel eller delvis utdanningspermisjon i opptil 3 år. Dette forutsetter at man har vært ansatt hos arbeidsgiver de siste to årene. Det er et krav at utdanningen skal være yrkesrelatert. I mange tariffavtaler er det bedre bestemmelser om utdanningspermisjon, blant annet om økonomisk støtte.

Velferdspermisjoner, utover det som allerede er nevnt over, er kun regulert i tariffavtaler, og gir som regel rett til inntil 10 arbeidsdager pr. år. Noen avtaler har konkrete bestemmelser om hva som gir rett til velferdspermisjon, mens andre forutsetter at man har et regelverk for dette på den enkelte virksomhet.

Velferdspermisjon kan f.eks. være at man får gå til lege, tannlege, fysioterapeut og psykolog i arbeidstiden. Det kan også gjelde begravelse, flytting eller permisjon til innkjøring i barnehagen.

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller arbeidsgiver for å få en oversikt over hvilke rettigheter som gjelder.