AFP står for avtalefestet pensjon. Det er en ordning som gjør det mulig å gå av med pensjon allerede når du blir 62 år. For å ha mulighet til du være omfattet av en tariffavtale som har denne ordningen, og det er foreløpig stor forskjell på AFP-ordningene i privat og offentlig sektor.

I den offentlige AFP-ordningen utbetales AFP i stedet for annen pensjon fra 62 år og fram til man når aldersgrensen, enten 65 eller 67 år. I privat sektor er AFP en livsvarig ytelse, som kommer som et tillegg til penger fra tjenestepensjon og/eller folketrygden. I offentlig sektor er det imidlertid avtalt at AFP-ordningen skal legges om slik at den vil ligne mer på hvordan det er i dag i privat sektor.

Les mer om dette på KLPs hjemmesider