Privat og kommunal sektor

Utgangspunktet er at du skal ha fast stilling. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-9.

Fra utgangspunktet gjelder noen unntak.

Fri kvote
For det første har arbeidsgiver en fri kvote. Dette innebærer at arbeidsgiver kan ansette et antall arbeidstakere midlertidig uten nærmere begrunnelse. Følgende begrensninger gjelder den frie kvoten:

  • Maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne kan være ansatt på en midlertidig kontrakt uten grunn. Beregningen tar utgangspunkt i alle ansatte, altså deltid/heltid, faste ansatte og midlertidig ansatte på annet grunnlag.
  • Maksimalt for en periode på 12 måneder.
  • Karantenetid. Når perioden løper ut kan ikke arbeidsgiver ansette nye arbeidstakere i den frie kvoten.

 

Bortsett fra den frie kvoten kreves det særskilte grunner for å kunne ansette på midlertidig basis. De mest vanlige grunnene er:

  1. Vikariat er når du skal arbeide i stedet for en (eller flere) fast ansatte i virksomheten, f.eks. på grunn av ferie, sykefravær eller permisjon.  Dette er normalt en lovlig grunn for midlertidig ansettelse. Unntaket er hvis virksomheten har et konstant behov for vikarer for å dekke opp normalt fravær. Da må du ansettes fast.
  2. At arbeidet er av midlertidig karakter er når arbeidet du er ansatt til å utføre er klart avgrenset i tid, og skiller seg fra det ordinære arbeidet i bedriften. Generell usikkerhet om hvorvidt det er behov for deg når den midlertidige stillingen utløper er ikke en tilstrekkelig grunn til å ikke ansette deg fast.

 

Kravene til midlertidig ansettelse utenom den frie kvoten er strenge. Hvis du har fått midlertidig ansettelse uten at kravene er oppfylt kan du rett til fast ansettelse. Ta kontakt med din tillitsvalgt for en nærmere vurdering.

Tre-/fireårsregelen
Fordi midlertidige ansettelse skal være nettopp midlertidige kan du maksimalt jobbe tre eller fire år som midlertidig ansatt. Når har jobbet lenger enn det har du krav på fast stilling. Fireårs-regelen gjelder hvis du er midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter (se over), treårs-regelen gjelder hvis du er midlertidig ansatt av andre årsaker.

Disse grensene gjelder hvis du har vært sammenhengende ansatt. Hvis arbeidsgiver ventet en kort periode før du får ny kontrakt for å omgå denne regelen kan du likevel ha krav på fast stilling. Dette kan din tillitsvalgt i så fall hjelpe deg med å vurdere.

Statlig sektor
I staten gjelder stort sett tilsvarende regler, som du finner i statsansatteloven § 9, men med noen justeringer. For det første har ikke arbeidsgiver en fri kvote, men i stedet har de lov til å ansette midlertidig i inntil seks måneder hvis det har oppstått et uforutsett behov.

I staten har du krav på fast stilling etter tre års midlertidig ansettelse.