FORNØYD: Marit Selfors Isaksen er glad for resultatet i sykehusoppgjøret.
FORNØYD: Marit Selfors Isaksen er glad for resultatet i sykehusoppgjøret.

1,5 time på overtid ble partene enige i lønnsoppgjøret for deg som jobber i helseforetakene

FO har om lag 2 600 medlemmer fordelt på ulike sykehus, poliklinikker og distriktspsykiatriske senter (DPS). Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det i tillegg til lønnstillegg, forhandles om blant annet arbeidstid, reisetid og videreutdanning.

– Vi har oppnådd et veldig godt resultat, som ivaretar medlemmenes viktigste interesser, sier Marit Selfors Isaksen, FOs forhandlingsleder.

For FO var det spesielt fire krav som var viktige; medlemmenes kjøpekraft, likelønnsprofil på oppgjøret, uttelling for kompetanse og verdsetting av ansiennitet. Resultatet er godt over frontfagrammen på 3,7 prosent.

God uttelling for utdanning og ansiennitet

– FOs medlemmer har gjort en svært viktig jobb de siste årene i helseforetakene. Forrige tariffperiode har vært preget av Covid-19-pandemien, tungt arbeid og trange lønnsrammer. Derfor er det spesielt godt at de nå får uttelling for både utdanning og ansiennitet, i tillegg til å være sikret reallønnsvekst, sier Isaksen.

Hun trekker særlig frem tillegg for videreutdanning i stillingsgruppe 5 som en viktig seier. Se oversikten lengre ned i saken.

Før LO-gruppen startet forhandlingene med Spekter Helse, hadde Norsk sykepleierforbund allerede fremforhandlet sin nye avtale. For FO har det vært viktig at ansatte får lik lønn for arbeid av lik verdi. Isaksen påpeker at LO har fått på plass en tilleggsbestemmelse som sier at ansatte i stillingsgruppe 5 skal nå en minstelønn på kr. 650 000 i løpet av 2024.

SE MER: Les alt om lønnsoppgjøret

– En slik sikringsbestemmelse er et viktig skritt i riktig retning for å sikre god uttelling for helt nødvendig kompetanse i helseforetakene, sier Isaksen. 

Marit og co.

Resultatet innebærer en prosentvis lønnsvekst avhengig av stillingsgruppe og ansiennitetsnivå. Sammen med lønnsveksten man tar seg fra fjoråret, har alle FOs medlemmer fått sikret kjøpekraften. Det er verdt å merke seg at resultatet er på linje med det NSF oppnådde i sine forhandlinger og dermed sikres prinsippet om lik lønn for likeverdig arbeid.

Her er den nye lønnen

Se protokollen (PDF, 343KB) og les hele avtalen.

  • Det gis et generelt tillegg på 3 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4 og 8 års ansiennitet i stillingsgruppe 4. Medlemmer i stillingsgruppe 4 med 10 års ansiennitet eller mer gis et tillegg på 4,1 %.   
  • Det gis et generelt tillegg på 3 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4, og 8 års ansiennitet i stillingsgruppe 5. Medlemmer i stillingsgruppe 5 med 10 års ansiennitet eller mer gis et tillegg på 4,1 %.   
  • Arbeidstakere som ikke er plassert i stillingsgruppe gis et tillegg på 4,1 %. 
  • Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. 
  • Samtlige tillegg gis med 1. august som virkningstidspunkt.

Overenskomstens minstelønnsbestemmelser endres slik med virkning fra 1. august 2022:

Stillingsgruppe 4 - Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning 
0 års lønnsansiennitet kr. 437.000,- pr. år. (inntil 14 000,- økning)
4 års lønnsansiennitet kr. 453.000,- pr. år. (inntil 14 000,- økning)
8 års lønnsansiennitet kr. 478.000,- pr. år. (inntil 14 000,- økning)
10 års lønnsansiennitet kr. 538.000,- pr. år. (inntil 21 000,- økning)
 
Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning 
0 års lønnsansiennitet kr. 490.000,- pr. år. (inntil 20 000,- økning)
4 års lønnsansiennitet kr. 513.000,- pr. år. (inntil 17 000,- økning)
8 års lønnsansiennitet kr. 549.000,- pr. år. (inntil 17 000,- økning)
10 års lønnsansiennitet kr. 602.000,- pr. år (inntil 32 000,- økning)

Endringene gjøres med virkning fra 1. august 2022.  

Gode ubekvemstillegg

I forhandlingene ble det også enighet om en endring i ubekvemstillegg, herunder at det prosentvise tillegget for ordinært arbeid som utføres mellom 00:00 lørdag og 24:00 søndag økes til 23 % av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn 50 kroner per time. Når det gjelder kvelds- og nattillegg for arbeidstakere som arbeider etter skift eller turnusplan, betales et prosentvis tillegg med 28 % pr time for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og ut nattevaktens lengde, dog senest til kl. 08.00.

Lokale forhandlinger

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger, men det åpnes for at de lokale parter kan gjennomgå b-delene og redaksjonelle endringer. Fristen for å gjennomføre dette er 01.10.2022.

Slik foregår Spekter-forhandlingene 

I forhandlingene i Spekter Helse er FO en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Creo og Norsk Manuellterapeutforening. Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

Sammen med forhandlingsdelegasjonen i LO Stat, har Marit Selfors Isaksen deltatt aktivt i forhandlingene med Spekter Helse. Hun har rådført seg med Camilla Fosse og Anders Helgesen, som er rådgivere ved forbundskontoret, samt et forhandlingsutvalg i FO bestående av Vidar Byholt, Ottar Svela, Bente Svendsrud og Lillian Munkeboe.
 
Resultatet i hovedoppgjøret i Spekter Helse skal nå ut på uravstemning hos medlemmene.  

Har du spørsmål om lønnsoppgjøret? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.