Koronakrisen: Avtale mellom Virke og FO om utvidede rammer for overtid


Denne avtalen gjøres gjeldende for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og øvrige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester (VIRKE-HUK)

Bakgrunn og intensjon

Med bakgrunn i situasjonen rundt koronaviruset, vedtok Regjeringen 12. mars 2020 de sterkeste og mest inngripende tiltakene som Norge har opplevd i fredstid. Ekstraordinære tiltak kan derfor bli aktuelt på arbeidsplassene for å opprettholde driften.

På denne bakgrunn har Hovedorganisasjonen Virke og Fellesorganisasjonen (FO) blitt enige om at det er formålstjenlig å inngå en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Fellesorganisasjonen (FO) har som fagforening med innstillingsrett adgang til å avtale utvidede rammer for overtidsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (4).

Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell til å sørge for forsvarlig pasientbehandling under den pågående Koronaepidemien. Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger arbeidsressurser for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i helsetjenesten.

Partene understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Partene inngår på denne bakgrunn avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid. Bruk av overtidsarbeid etter avtalen forutsetter at behovet er begrunnet i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått som følge av den pågående koronaepidemien.

Forutsetninger for bruk av avtalen

 1. Bruk av overtid forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6 1. ledd er til stede.
 2. Det skal søkes å uttømme muligheten for merarbeid fra aktuelt personell før bruk av overtidsarbeid etter denne avtalen.
 3. Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne.
 4. Før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte i tråd med det som er vanlig praksis i foretaket.
 5. Erfaringene med bruk av overtidsarbeid skal også drøftes i AMU etter avtaleperiodens utløp eller etter krav fra de ansatte.
 6. Avtalen begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å benytte andre regelsett som arbeidsgiver har tilgjengelig i aktuelt regelverk dersom det er nødvendig for å sikre at virksomheten er innrettet på en forsvarlig måte i tråd med den til enhver tid gjeldende helselovgivning.

Rammer for overtidsarbeid

 1. Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.
 2. Samlet arbeidstid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer.
 3. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager.
 4. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker.
 5. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker
 6. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1. januar 2020.
 7. Der overtidsarbeid fører til at hviletiden mellom to arbeidsperioder blir under 11 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.
 8. Samlet gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer innenfor en periode på 52 uker.

Ettervirkning

Avtalen har ikke ettervirkning. Det innebærer at overtid ikke kan pålegges i medhold av avtalen når den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset ikke lenger foreligger.

Varighet

Denne avtale gjelder i 26 uker fra avtaleinngåelsen, og kan i avtaleperioden sies opp med to måneders varsel fra hver av partene.

Oslo, 16. mars 2020
Ann Torunn Tallaksen, Hovedorganisasjonen Virke
Hanne Glemmestads, Fellesorganisasjonen (FO)